Δασικοί χάρτες: Την αναστολή και προσαρμογή των ήδη αναρτηθέντων ζητά με ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο

Δασικοί χάρτες: Την αναστολή και προσαρμογή των ήδη αναρτηθέντων ζητά με ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

Φωτογραφία αρχείου mykonosdaily
 
Την αναστολή, την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών και του αξιολογικού περιεχομένου των αναρτήσεων Δασικών Χαρτών, ειδικά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου σε ομόφωνο ψήφισμά του. Μια κίνηση που προκύπτει αφού με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές αλλοιώσεις, εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως μη δασικές και κατεξοχήν χορτολιβαδικές και αγροτικές, αλλά ακόμα και τεχνητές λίμνες, κοινόχρηστοι δημοτικοί δρόμοι, ρέματα αποτιμώνται ως αμιγώς δασικές και δάση, ενώ παράλληλα ανατρέπονται και τα κεκτημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των νησιωτών.
 
Συγκεκριμένα, με βάση τη Γνωμοδότηση - Μελέτη του Μιχάλη Παπαγεωργίου Δικηγόρου, Διδάκτορα Συνταγματικού & Διοικητικού Δικαίου σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες ο Δήμος Μυκόνου αξιώνει την αντιστροφή του βάρους απόδειξης προς την πλευρά του Δημοσίου, για το πολύπλευρα καθοριστικό τεκμήριο κυριότητας, προς όλες της εξαιρούμενες περιοχές, όπως είναι οι Κυκλάδες και η Μύκονος, καθώς και τον περιορισμό ως προς την διαδικασία υπαγωγής της αναγνώρισης των τίτλων ιδιοκτησίας στις προϋποθέσεις του α.ν. 1539/1938, ώστε να μην καθιστά σχεδόν αναγκαστική, επί του συνόλου των αμφισβητούμενων εκτάσεων γης στο Νότιο Αιγαίο, την έγερση σειράς μακροχρόνιων αγωγών χρησικτησίας έναντι του Δημοσίου.
 
Ζητείται η πλέον ρεαλιστική και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των απαιτούμενων κριτηρίων για την εξαίρεση από τη δασική προστασία (κατ’ άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 998/1979) περιοχών, οι οποίες έχουν αγροτική μορφή και χαρακτήρα, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της νησιωτικότητας και της ανάπτυξης του πρωτογενούς αγροτικού τομέα σ’ αυτή, καθώς και την αντίστοιχη με την αμέσως παραπάνω ρυθμιστική προσέγγιση και για την εκτίμηση των «αγρών που δασώθηκαν» του άρθρου 67 του Ν. 997/1979.  
 
Επιπλέον, ζητείται ο αποδοτικός εμπλουτισμός και η αποδεικτική επάρκεια του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 για την ισχύ νόμιμων και έγκυρων εγγράφων, που παράγουν και που προάγουν με ασφάλεια δικαίου το τεκμήριο νομιμότητας επί του κύρους των ιδιωτικών τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς και η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016 με το άρθρο 2 του ίδιου του Π.Δ. περί «οργανικής ενότητας» των δασών και των δασικών εκτάσεων και του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 998/1979 για τον χαρακτηρισμό και τη μορφή των χορτολιβαδικών –φρυγανικών εκτάσεων. 
 
Τέλος, σύμφωνα με το ψήφισμα ζητείται η ισότητα και η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου επί της Κατάρτισης των Δασικών Χαρτών ώστε να μην υπάρχουν πρόδηλες αλλοιώσεις και κανονιστικές αντιφάσεις ακόμα και εντός ενός νησιού, όπως επί παραδείγματι της Μυκόνου, με βάση τους ήδη κυρωθέντες Δασικούς Χάρτες, τους Μερικώς Κυρωθέντες και τους υπό ανάρτηση αλλά και την εξέλιξη της Κτηματογράφησης των νησιών από το Εθνικό Κτηματολόγιο.