Παραχώρηση τμημάτων παραλιών και ανάρτηση δασικών χαρτών στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Παραχώρηση τμημάτων παραλιών και ανάρτηση δασικών χαρτών στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence την  Δευτέρα 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 17:30΄μ.μ., και κατά την διάρκεια της θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα: 
 
1. Περί καθορισμού τμημάτων παραλιών για παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους μετά την υπ’ αριθ. 02/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» μετά από παραίτηση.
3. Περί έγκρισης της 5/21.10.20 (9ΣΗ7465ΣΨΝ-Μ76)  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων».
4. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάθε είδους συναλλαγή και είσπραξη χρηματικών ποσών που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου.  
5. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας προκειμένου για τη διαχείριση του νέου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο οποίος συστάθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148Α΄). 
6. Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου. 
7. Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και τη διαφύλαξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων. 
8. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.