Πάνω από 20 δισ. κόκκινα δάνεια οδεύουν προς τον νέο πτωχευτικό

Πάνω από 20 δισ. κόκκινα δάνεια οδεύουν προς τον νέο πτωχευτικό

 

Παρά τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων. Ίσως, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η διάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς σχεδόν το 80% είναι αβέβαιης είσπραξης και καταγγελθέντες απαιτήσεις. Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση για το 2020 του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, τα ήδη καταγγελθέντα ανέρχονται σε 23,6 δισ. ευρώ (49,7% των μη εξυπηρετούμενων) και τα αβέβαιης είσπραξης σε 13,9 δισ. ευρώ (29,2%).
 
Εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο αυτών, θα οδηγηθεί στις διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου που προβλέπει, μεταξύ άλλων, απλοποίηση, επιτάχυνση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση βιώσιμων επιχειρήσεων, δυνατότητα πτώχευσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες-φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους και διαδικασίες αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης της πτωχευτικής διαδικασίας.
 
Στην ίδια Έκθεση που παρουσίασε χθες ο κ. Στουρνάρας κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ προκύπτει ότι τα μέτρα στήριξης, όπως μορατόρια, "γέφυρα” κλπ λειτούργησαν θετικά σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, καθώς από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, από δάνεια που έχουν ρυθμιστεί ύψους 28 δισ., τα 16,6 δισ. έχουν επιστρέψει στην καθυστέρηση.
 
Η διάρθρωση των κόκκινων δανείων
Ως προς τη διάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), σε απόλυτα μεγέθη, πάνω από 50% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 30% περίπου στεγαστικά και το 20% καταναλωτικά δάνεια. Επίσης, το ήμισυ σχεδόν του υπολοίπου αφορά δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, ακολουθούμενο από τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης ("unlikely to pay”) και τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί. Επισημαίνεται ότι περίπου το 64% των ΜΕΔ που δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί, έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αντιστοιχεί σε στεγαστικά δάνεια. 
 
Το υπόλοιπο των ΜΕΔ που συνδέονται με ρυθμίσεις αντιπροσώπευε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 ελαφρώς πάνω από το 30% του συνόλου των κόκκινων δανείων, ενώ συνολικά σε καθεστώς ρύθμισης υπάγεται (ως προς το σύνολο των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη) περίπου το 20% των δανείων. Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι υψηλό ποσοστό των δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης εμφάνισε και πάλι καθυστέρηση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις η εξέλιξη αυτή παρατηρείται μόλις ένα τρίμηνο μετά την εφαρμογή της ρύθμισης. Δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας, η ΤτΕ εκτιμά ότι σημαντικό ποσοστό από τα δάνεια αυτά θα καταγραφεί ως μη εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια του 2021.