Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τη διαχείριση των απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές - κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τη διαχείριση των απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές - κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

 

 

 

Στο πλαίσιο των αναγκών της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, ο Δήμος Μυκόνου έχει συνάψει, από τις 21/09/2020, σύμβαση με την Α.Α.Ν.ΕΛ. (Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας), που είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).
 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μέριμνα για ανακύκλωση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος με ευθύνη του.
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές (οικοδομές) και κατεδαφίσεις είναι ένα ξεχωριστό είδος αποβλήτων για τα οποία απαγορεύεται η εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους του Δήμου, και φυσικά σε δρόμους και σε δημόσιες ή ακόμη και σε ιδιωτικές εκτάσεις.
 
Ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους  στη διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατασκευαστές, εργολάβους, μηχανικούς, ιδιώτες), ότι σε κάθε είδους άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν την υποχρέωση:
Να υπογράφουν σύμβαση με ΣΣΕΔ – όπως η Α.Α.Ν.ΕΛ., για οποιαδήποτε εργασία.
Να μισθώνουν αντίστοιχα συμβεβλημένο Συλλέκτη – Μεταφορέα, που θα μεταφέρει νόμιμα τα αδρανή σε αδειοδοτημένη και επίσης συμβεβλημένη με το Σύστημα Μονάδα Ανακύκλωσης - Ανάκτησης των Αποβλήτων. 
Επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα και έως τη δημιουργία μονάδας από το Δήμο Μυκόνου, η μοναδική αδειοδοτημένη μονάδα στην Μύκονο είναι αυτή της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. (ΣΚΥΛΑΜΠΕΛΑ, Τηλ: 2289025905, email: info@oikodomikimykonou.com), όπου και θα πρέπει να οδηγείται υποχρεωτικά το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων.
 
Επιπρόσθετα και στην περίπτωση ενοικίασης κάδου προσωρινής αποθήκευσης των συγκεκριμένων αποβλήτων, απαιτείται ο εκμισθωτής να είναι συμβεβλημένος με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ .
 
Βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ορθολογική διάθεση, η ανακύκλωση και η κάθε δυνατή επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων αποβλήτων εσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 
 
Στο πλαίσιο αυτό και για τον έλεγχο και την παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στην περιοχή των Μεταλλείων, ο Δήμος Μυκόνου, ήδη από σήμερα 17 Μαρτίου 2021, τοποθέτησε υπηρεσία φύλαξης και ελέγχου της διέλευσης των οχημάτων στην περιοχή. 
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι τυχόν ανεξέλεγκτες εναποθέσεις επισύρουν τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας.