Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού από το Δήμο Μυκόνου με τίτλο «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων Μυκόνου»

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού από το Δήμο Μυκόνου με τίτλο «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων Μυκόνου»

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής.