Ο Τάσος Ξυδάκης υπεύθυνος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων

Ο Τάσος Ξυδάκης υπεύθυνος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων

 

 

 

Με απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η αρμοδιότητα των Δημοτικών Σφαγείων στον Δημοτικό Σύμβουλο Τάσο Ξυδάκη. Ο κ. Ξυδάκης ορίστηκε υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των σφαγείων για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, χωρίς αμοιβή. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει αφορούν:
 
1. Την μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισής τους.
 
2. Την επίβλεψη των εργαζομένων και των εκτελουμένων εργασιών στο χώρο των δημοτικών σφαγείων έτσι ώστε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες και κανονισμοί.
 
3. Την μέριμνα για τη βελτίωση και συντήρησης των κτιρίων, χώρων, εξοπλισμού και κάθε είδος εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων.
 
4. Την τήρηση των διαδικασιών και των αρχείων καταγραφής των γεγονότων και πληροφοριακών αρχείων, που σχετίζονται με την λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
 
5. Την τήρηση των διαδικασιών και των αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο των δημοτικών σφαγείων.
 
6. Την συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών (σφάγεια βοοειδών, χοίρων, χοιριδίων και αιγοπροβάτων) σύμφωνα με τις διαχειριστικές διατάξεις του Δήμου.