Στο στόχαστρο της εφορίας όσοι νοικιάζουν χωρίς e-συμβόλαιο

Στο στόχαστρο της εφορίας όσοι νοικιάζουν χωρίς e-συμβόλαιο

 

 

Προθεσμία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για μισθώσεις που έχουν λήξει ή δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην εφορία. Αρχίζουν έλεγχοι για όσους δεν έχουν ηλεκτρονικά συμβόλαια
 
Μισθωτήρια που δεν έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά στην εφορία αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δίνει περιθώριο στους φορολογουμένους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν (ηλεκτρονικά) τυχόν συμβόλαια ή λύση συμβολαίων εκμίσθωσης ακινήτων.
 
Μέσα από αυτό «ηλεκτρονικό» ξεκαθάρισμα στα μισθωτήρια ακινήτων (κυρίως προ του 2014 όταν δεν υπήρχε υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των μισθωτηρίων) αναζητούνται περιπτώσεις όπου κάποιος νοικιάζει ακίνητα δίνονταν απλά το χέρι!
 
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα, να δηλώσουν μισθώσεις που έχουν λήξει ή δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην εφορία.
 
Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά και κάθε λύση μίσθωσης διαφορετικά η ΑΑΔΕ θα θεωρήσει ότι συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι στη δήλωση ακινήτων Ε2 θα περιμένει να δει δηλωμένα μισθώματα μέχρι και το τέλος του χρόνου της δήλωσης. Αν γίνει έλεγχος και τα εισοδήματα δεν έχουν δηλωθεί μπορεί εκτός από αναδρομικό αυτοτελή φόρο με προσαυξήσεις να επιβληθεί και πρόστιμο.
 
Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα θα πρέπει:
 
  • Να υποβάλουν δήλωση για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
  • Συγκεκριμένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Δεδομένου ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλαιές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν τώρα τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.
  • Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.
  • Σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
  • Σημειώνεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

newmoney.gr