«Φρένο» έβαλε η πανδημία στο θεσμό των μικροπιστώσεων

«Φρένο» έβαλε η πανδημία στο θεσμό των μικροπιστώσεων

 

 

 

Αν και ο θεσμός των μικροπιστώσεων έτυχε μεγάλης υποδοχής από την αγορά όταν ψηφίστηκε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο η πανδημία ανέκοψε τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί, περιορίζοντας τον αριθμό εκείνων που ενδιαφέρονται να εκκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά τους στο συγκεκριμένο κλάδο.
 
Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θόδωρος Μητράκος παρέσχε στοιχεία τόσο για την αδειοδότηση φορέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις μικροχρηματοδοτήσεις, όσο και για την πρόοδο των σχετικών αιτήσεων.
 
Κατά τον κ. Μητράκο ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων απαντάται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η πρόσφατη θέσπισή του στην Ελλάδα έχει τύχει θετικής αποδοχής από όλο το πολιτικό φάσμα. «Στην παρούσα συγκυρία οι μικροχρηματοδοτήσεις αποτελούν ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο που θα διευκολύνει κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες να αντλούν ρευστότητα», είπε στην Ημερήσια και προσέθεσε: «Δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και έργων υποδομών και παραμένουν επιφυλακτικές στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, οι μικροχρηματοδοτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά».
 
Κατά τον κ. Μητράκο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε στις αρχές Οκτωβρίου 2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Με την Πράξη αυτή προσδιορίστηκαν οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης για την απόκτηση, διάθεση ή αύξηση συμμετοχής σε λειτουργούν ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα.
 
Όπως είπε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, διαφαίνεται ότι υπάρχει κατ’ αρχήν ενδιαφέρον από διάφορους φορείς, το οποίο ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί με την υποβολή σχετικών αιτημάτων, ενδεχομένως και εξαιτίας της παρούσας συγκυρίας. Απεκάλυψε δε πως έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
cnn.gr