Πόσοι ζητούν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία

Πόσοι ζητούν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία

 

 

 

Περισσότερες από 1.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη νεοσύστατη επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το μεγάλο ενδιαφέρον και ο όγκος των υποθέσεων ανάγκασε μάλιστα την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων που εξέπνεαν στις 31 Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και εφόσον επιλυθούν, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των φορολογούμενων όσο και των μελών της επιτροπής ωφελημένοι θα βγουν όλοι. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα καταβάλλουν λιγότερα από όσα ζητάει η Εφορία, το ελληνικό Δημόσιο θα προσθέσει άμεσα στα ταμεία του σημαντικά ποσά, ενώ θα αποσυμφορηθούν και τα διοικητικά δικαστήρια τα οποία έχουν κατακλυστεί από φορολογικές υποθέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση μιας προσφυγής επιχείρησης χρειάζονται περισσότερα από 4,5 χρόνια. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη "ένα σημαντικό τμήμα των διαφορών θα μπορούσαν να επιλυθούν χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη, με συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Το κίνητρα όμως για ένα τέτοιο συμβιβασμό συχνά απουσιάζουν. Αυτό οφείλεται στη νομοθεσία που διέπει τους μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην περίπτωση των διοικητικών διαφορών". Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών περίπου 10.000 φορολογικές υποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία εφόσον βέβαια οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν σχετικό αίτημα. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συμβιβασμό του Δημοσίου με τους ελεγχθέντες. Και ακριβώς αυτό είναι το έργο της επιτροπής. Να προτείνει, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί αίτηση, σε όσους έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ένα ποσό για να λήξει θετικά και για τις δύο πλευρές η υπόθεση.
 
Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:
 
- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.
 
- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 
- Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 
- Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.
 
- Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.
 
Η συμφωνία και η πληρωμή 
Η επιτροπή, έπειτα από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλλει πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.  Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με τον νόμο, η επιτροπή θα πρέπει να έχει εξετάσει τις αιτήσεις το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των επιτροπών και των γραμματέων. Ωστόσο, και η ημερομηνία αυτή αναμένεται να παρατηθεί και ενδεχομένως η επιτροπή να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2021.
 
Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών. Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων ανάλογα με την εξόφληση του. Για παράδειγμα, εφόσον το ποσό καταβληθεί σε μία δόση το ποσοστό της έκπτωσης φθάνει το 75%.
 
Η διαδικασία 
Σε όσους υποβάλλουν αίτηση θα χορηγούνται οι διαπιστεύσεις χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος της Επιτροπής και συγκεκριμένα στα φυσικά πρόσωπα και στους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, καθώς και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Για τη χορήγηση της διαπίστευσης απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων: Ονομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ακριβής διεύθυνση κατοικίας. Προκειμένου για δικηγόρους, απαιτείται, επιπροσθέτως, η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου δικηγορικού συλλόγου και της διεύθυνσης της έδρας τους. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώριση της αίτησής του, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της στον παραπάνω ιστότοπο.
 
Η πληρωμή του ποσού το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του 30% πραγματοποιείται με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων ως εξής:
 
Οι δόσεις και η έκπτωση στον φόρο 
Αριθμός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης:
 
1 75%
 
2-4 65%
 
5-8 55%
 
9-12 50%
 
13-16 45%
 
17-20 40%
 
21-24 35%
capital.gr