Επίδομα αδείας: Πώς καταβάλλεται στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν- εργασία»

Επίδομα αδείας: Πώς καταβάλλεται στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν- εργασία»

 

 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η νέα τροποποιημένη απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" Αναλυτικά, στο κεφάλαιο Α της απόφασης μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
 
«Άρθρο 4Α
Καταβολή στους εργαζόμενους αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
 
 
1. Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης η οποία καταβάλλεται στους εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.
 
2. Η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας της παρ. 1 του παρόντος προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πληρωμή στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα κατόπιν διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το χρονικό διάστημα υπαγωγής εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η αναλογία του επιδόματος αδείας πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄της παρούσης απόφασης».
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ.23103/478/2020 (Β΄2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
 
Πηγή: enikonomia.gr