Ατζαμόγλου Μίλτος, Γκέλος Νίκος και Ειρήνη Γρυπάρη οι νέοι αντιδήμαρχοι της Μυκόνου - Διαβάστε τις αρμοδιότητές τους

Ατζαμόγλου Μίλτος, Γκέλος Νίκος και Ειρήνη Γρυπάρη οι νέοι αντιδήμαρχοι της Μυκόνου - Διαβάστε τις αρμοδιότητές τους

 


Χωρίς εκπλήξεις ο ορισμός των αντιδημάρχων που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς. Οι πληροφορίες του mykonosdaily.gr επιβεβιώθηκαν πλήρως και oι κ.κ. Ατζαμόγλου και Γκέλος και η κα Γρυπάρη Ειρήνη είναι οι τρεις αντιδήμαρχοι για τα πρώτα δυόμιση χρόνια της Δημαρχιακής Θητείας.

Οι αρμοδιότητες τους είναι:
 

Ο κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας,
των Διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Διαύγεια.
3. Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.
4. Την ευθύνη και την εφαρμογή του Νόμου περί σφράγισης των
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που στερούνται άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, της προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, καθώς
και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. που
σχετίζονται με τα θέματα αυτά (παραβίασης ωραρίου λειτουργίας
καταστημάτων – μουσικής, ηχορύπανσης κλπ.).
5. Την παρακολούθηση των μελετών του Δήμου.
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών
Διαβούλευσης.
7. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα
αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η
υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη
σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως
αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
8. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των
αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των Γραφείων
Πρωτοκόλλου, Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Οργάνωσης
Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης, Προσωπικού του Τμήματος
Διοικητικού και των Γραφείων Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης, Μητρώου
και Στρατολογίας, Δημοτολογίου και Εκλογών του Τμήματος Δημοτικής
Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Έκδοσης
Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και του Γραφείου
Μελετών για Προμήθειες της Διεθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας,περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής επί των πράξεων και
εγγράφων διορισμού, πρόσληψης, απόλυσης και λύσης σχέσης εργασίας του
τακτικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου)
χρόνου προσωπικού, καθώς και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
συναφών διοικητικών εγγράφων.
9. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας
 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκέλος του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του
Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
2. Την Αξιοποίηση – Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και
προμηθειών.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση των εσόδων του
Δήμου.
5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής και των συνοδευόντων δικαιολογητικών, εγγράφων που
απαιτούνται για την έκδοση των ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
6. Την υπογραφή όλων των εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.
7. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας.
 
Η κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
2. Tην εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των
πλατειών και των κοινόχρηστών χώρων.
4. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών
κτιρίων και της συντήρησης και διαχείρισης έργων ηλεκτροφωτισμού των
κοινοχρήστων χώρων.
5. Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια
για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, την καλύτερη οργάνωση και στελέχωση
των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής
και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής &
Ασφάλειας των εργαζομένων.
7. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται
με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών
χώρων.
8. Tην εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
9. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
10. Την προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και
τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής.
11. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
12. Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος –
Πρασίνου, Γραφείο Φύλαξης Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων και Σχολείων,
Γραφείου Κοιμητηρίου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
13. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
 
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου που αναπληρώνει τον
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Γκέλο του Ανδρέα, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την
Αντιδήμαρχο κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη.