Όλα τα νέα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματιών, μισθωτών και ανέργων

Όλα τα νέα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματιών, μισθωτών και ανέργων

 

Τρεις βασικούς άξονες έχει το νέο "πακέτο" μέτρων το οποίο προβλέπεται σε νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες η κυβέρνηση.
 
Ο πρώτος άξονας αφορά μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που είχαν μείωση τζίρου φέτος, των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και τους ναυτεργάτες. Aναλυτικά, παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ο μηχανισμός "Συν-Εργασία", ενώ προβλέπονται ειδικές αποζημιώσεις για τις παραπάνω κατηγορίες απασχολούμενων για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
 
Ο δεύτερος άξονας αφορά τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους και τους αγρότες. Το ν/σ προβλέπει παράταση της ασφαλιστικής ικανότητάς τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, δυνατότητα επανένταξης των πληττόμενων επαγγελματιών στις ρυθμίσεις τους, καταβολή των δόσεων του Νοεμβρίου από τις κλειστές επιχειρήσεις έως τις 30 Ιουνίου του 2021.
 
Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά τους ανέργους. Συγκεκριμένα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει κατ' εξαίρεση για το 2020  δυνατότητα παροχής επιδόματος ανεργίας για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα με  50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.
 
Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις ανά άξονα έχουν ως εξής:
 
1. Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα: Παράταση υφισταμένων μέτρων  
-Παρατείνεται ο μηχανισμός "Συν-Εργασία" έως 28/2/2021
 
Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως 28/2/2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται "Συν-Εργασία". Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Oι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό.
 
Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την παραπάνω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλίστέων αποδοχών (6.500 ευρώ μικτά/μήνα).
 
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενων επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021.
 
Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 ως 28/2/2021 καταβάλλεται σε ποσοστό 100%  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. 
 
-Αποζημιώσεις στους επαγγελματίες  της τέχνης και του πολιτισμού για Νοέμβριο -Δεκέμβριο
 
Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 13/5/2020 έως και την 10/1/2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.
 
Τα πρόσωπα αυτά  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534  ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 
Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.    
 
-Αποζημιώσεις για τους ναυτεργάτες για Νοέμβριο-Δεκέμβριο
 
Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται και των φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή εντός Μεσογείου, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.
 
Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί για το χρονικό διάστημα του μηνός Νοεμβρίου 2020 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των:
 
*800 ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τον μήνα Νοέμβριο 2020,
 
*534 ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τον μήνα Δεκέμβριο 2020.
 
Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
 
 
Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 
Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.
 
Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 καταβάλλεται μειωμένο αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη-εφοπλιστή, λαμβανομένου υπόψη για τον υπολογισμό του του χρόνου διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, από 1/5/2020 μέχρι 31/12/2020. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλεται από το κράτος.
 
Κατ' εξαίρεση, για το έτος 2020, για τους ναυτικούς που απασχολήθηκαν σε υπό ελληνική σημαία πλοία ή πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, αρκεί η συμπλήρωση 50 ημερών θαλάσσιας υπηρεσίας επί αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί το παραπάνω έτος, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ναυτικών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών κατόπιν αιτήσεως έως τις 31/1/2021 στο Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) Πειραιώς ή στα κατά τόπους παραρτήματά του.
 
Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το ΠΔ 894/1981 (Α' 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31/5/2020 παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2020, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.
 
2. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Παρατάσεις ασφαλιστικής ικανότητας, επανένταξη σε ρυθμίσεις
-Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών
 
Προβλέπεται  παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών. Στα έμμεσα μέλη που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31/12/2020 και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28/2/2021.
 
-Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για επαγγελματίες
 
Παρατείνεται έως την 28/2/2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ, που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
 
Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε 5 μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.
 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31/3/2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων. Η ασφαλιστική ικανότητα των υπαγόμενων στην εν λόγω ρύθμιση  παρατείνεται έως την 28/2/2021.
 
Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα. 
 
-Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
 
Παρατείνεται μέχρι την 31/12/2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία, οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της παραπάνω  προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του παραπάνω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30/6/2021. 
 
3. Άνεργοι: Επίδομα ανεργίας στους εποχικούς με 50 μέρες ασφάλισης
Κατ' εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020 και μόνο, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.
capital.gr