Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιδοτούμενα προγράμματα αλιείας στο Νότιο Αιγαίο

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιδοτούμενα προγράμματα αλιείας στο Νότιο Αιγαίο

 

 

 
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι:
 
Α. Σύμφωνα με την αριθ. 1240/14-8-2014(ΦΕΚ 2335/Β/29-8-2014)    Πρόσκληση- απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υποβολή Αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αλιείας 2007  –  2013   του  ΄Αξονα  Προτεραιότητας  1- Μέτρα για την προσαρμογή του Αλιευτικού Στόλου – Μέτρο 1.3 : «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 31-10-2014 που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:
 
-Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους
-Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
-Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων
-Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
-Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
-Δράση 6 :Βελτίωση της επιλεκτικότητας
-Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα((α)ίδιας ή μικρότερης ισχύος για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων- όχι με συρόμενα εργαλεία  (β)μικρότερης ισχύος από την αρχική τουλάχιστον κατά 20 % για τα υπόλοιπα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρα).
-Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
-Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.
 
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων:
-δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους
-επενδύσεις με προϋπολογισμό τουλάχιστον 3.000 ευρώ(εκτός της δράσης 8 που δεν προβλέπεται ελάχιστος προϋπολογισμός).
-ποσοστό Ιδιωτικής συμμετοχής από ιδία μη δανειακά κεφάλαια τουλάχιστον 5%.
-ηλικία σκάφους τουλάχιστον 5 έτη.
-δεν επιτρέπεται αλλαγή της κύριας χωρητικότητας του σκάφους σε GT που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας.
- για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-10-2012 και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει τα τιμολόγια να είναι εξοφλημένα κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.
 
Β. Σύμφωνα με την αριθμ.1320/29.8.2014(ΦΕΚ 2374 β΄4.9.2014) απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράταση υποβολής Αιτήσεων στο μέτρο 1.1-διάλυση Βιντζότρατας, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, 
οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30.9.2014.
 
Για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή για την αποστολή του ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται   στο Τμήμα Αλιείας  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, (ΣΥΡΟΣ) στα τηλέφωνα 22810-98829,98830 & 98836 και e-mail: daokkta@1730.syzefxis.gov.gr.

Παρόμοια άρθρα