Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με :
- το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,
- την κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ οικ.80189/2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β/12-12-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», 
- τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1682/τ.Β/04-05-2020),
- τις  διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
1. Έγκριση αγοράς  ακινήτου με ΚΑΕΚ 290750502003, ιδιοκτησίας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, εμβαδού 19 στρεμμάτων στη θέση Λιβάδια Μάννα Σύρου για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Πολυχώρου Αθλητισμού Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου στη Σύρο».
 
2. Έγκριση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Ανέγερση Κτιρίου Πολυχώρου ν. Σύρου» και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΤ09 & αριθ. πρωτ. 14577/24/24-7-2020.
 
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσία στοιχειώδους συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη νήσο Κω». 
 
4. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Κω».
 
5. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Φολεγάνδρου, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Φολεγάνδρου (Β΄φάση)».
 
6. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Φολεγάνδρου (Β΄φάση)».
 
7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Θήρας για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Θήρας (Β’ φάση)».
 
8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού για την υλοποίηση του Έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αμοργού ( Γ Φάση )». 
 
9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού σφαγείου Αμοργού».
 
10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Θήρας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Θήρας».
 
11. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης και τεχνικού, επί της Επαρχιακής Οδού Μανδράκι – Νικιά,  Νήσου Νισύρου».
 
12. Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Π.Ε. Σύρου και Π.Ε. Τήνου. 
 
13. Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών για τη νήσο Τήνο.
 
14. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και εναρμόνιση με την υπ.αριθμ.432/2020 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
15. Έγκριση ορισμού μελών επιτροπής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μυοκτονία Απεντόμωση και Απολύμανση Κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Σύρο».
 
16. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής – Ε.Π.Π.- της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση & Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου»,  στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : «Υποστήριξη υλοποίησης πράξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου».
 
17. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωση σύμβασης) του έργου: «Αποκατάσταση κεραμοσκεπής σχολικού κτηρίου Χάλκης».
 
18. Έγκριση 4ου πρακτικού 3ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 81421 για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Μαράθι του δήμου Πάτμου».
 
19. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ αποχέτευσης κεντρικών οικισμών Αρτεμώνα και Απολλωνίας Δήμου Σίφνου».
 
20. Έγκριση 3ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης «δικαιολογητικά κατακύρωσης») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων για: Αντικατάσταση Φθαρμένων Φωτιστικών Σωμάτων στην Περιφερειακή Οδό Ν. Τήνου». 
 
21. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Νάξου (2021-2023)».
 
22. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μυκόνου (2021-2023)».
 
23. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Τήνου (2021-2023)».
 
24. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Δ.Δ. Βόθωνα & Εργασίες Συντήρησης Οδικού Δικτύου της Ν. Θήρας».
 
25. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2019». 
 
26. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιστήριξη τμήματος οδού από Γαϊδουρόραχο προς Μυρτιές Νήσου Καλύμνου». 
 
27. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας των εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδών από κεντρικό λιμάνι προς πλατεία ΠΑΝΑΓΙΑΣ, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο Δήμου Μεγίστης».
 
28. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο».
 
29. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Ηρακλειάς (2019)».
 
30. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Ν. Νάξου (2019)».
 
31. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «Έργα βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Σέριφου, Σίφνου, Κιμώλου».
 
32. Έγκριση 1ης τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Έργα Βελτίωσης - Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Ανάφης».
 
33. Έγκριση 1ης τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης νήσου Κύθνου».
 
34. Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου για άλλα δυο (2) έτη του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων».  
 
35. Λήψη απόφασης επί του 3ου Πρακτικού, Νέα κατάταξη προσφορών σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 1456/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2020».
 
36. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  – Ε.Π.Π.- των συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 ν. 4412/2016) στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : «Υποστήριξη υλοποίησης πράξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου».
 
37. Έγκριση 4ου Πρακτικού  (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο: «Καθαριότητα Γραφείων και Χώρων Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας/ Κύθνου – Μήλου – Νάξου – Πάρου και Τήνου για τα Έτη 2020, 2021 και 2022».  
 
38. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων.
 
39.  Έγκριση Ορθής Επανάληψης της υπ. αριθμ. 503/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την Ορθή Επανάληψη του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5001908 «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου».
 
40. Έγκριση Ορθής Επανάληψης της υπ. αριθμ. 504/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την Ορθή Επανάληψη του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».
 
41. Έγκριση Ορθής Επανάληψης της υπ. αριθμ. 505/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την Ορθή Επανάληψη του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5002059 «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Μήλου».
 
42. Έγκριση Ορθής Επανάληψης της υπ. αριθμ. 506/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την Ορθή Επανάληψη του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για τις Πράξεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικούς ΟΠΣ - MIS 5002249 «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ΟΠΣ - MIS 5002450 «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης», ΟΠΣ - MIS 5001925 «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» και ΟΠΣ - MIS 5060722 «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου».
 
43. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
44. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 
45. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 
46. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 
47. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων, δράσεων, δεσμεύσεων – πιστώσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
48. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 
 
     Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης (εφαρμογή zoom). Με την ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης θα επισυναφθεί και έγγραφο οδηγιών σχετικά με την ανωτέρω εφαρμογή.