Επιπλέον 290 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό

Επιπλέον 290 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό

 

 

Επιπλέον 290 εκατ. ευρώ θα "μοιραστούν” οι επιχειρήσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης τροποποιεί προηγούμενη απόφαση (υπ’ αρ. 47640/14.05.2020) των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονταν τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

 
Αποτέλεσμα, με βάση τη νέα απόφαση, είναι το ποσό του θα "μοιραστεί” να ανέρχεται πλέον στο 1,440 δισ. ευρώ από 1,150 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη νέα απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για φορολογική απαλλαγή στο καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους", και μετακίνηση και αύξηση της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στο καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
 
Με τα νέα δεδομένα το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 που προκηρύσσονται το 2020, καθορίζεται ως εξής: 
 
α. Για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα", στα 310 εκατ. ευρώ, -η προηγούμενη απόφαση το είχε ορίσει στα 420 εκατ. ευρώ.  
β. Για το καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" στα 20 εκατ. ευρώ. 
γ. Για το καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού", στα 150 εκατ. ευρώ. 
δ. Για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους", στα 150 εκατ. ευρώ -στην προηγούμενη απόφαση δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη. 
 
Σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2020, καθορίζεται ως εξής: 
 
 
Για το καθεστώς, 
 
α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα 210 εκατ. ευρώ από 280 εκατ. ευρώ που είχε προσδιορισθεί με την προηγούμενη απόφαση, και 
 
β. Της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, στα 600 εκατ. ευρώ έναντι 280 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η απόφαση του Μαΐου. 
 
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως  για το τρέχον έτος δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων, λόγω του ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί στο 50% έως το τέλος του έτους ώστε να "πληρωθούν". Για το 2021 θα προκύψει δαπάνη 60 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων. Ενώ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 θα προκύψει δαπάνη 500 εκατ. ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 140 εκατ. ευρώ.
 
capital.gr