ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ COVID-19

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ COVID-19

 

 

Ν. Τ.  ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ – Αργύραινα 84600
(Περιφερειακός Μυκόνου)
2289 027459
info@agapinos.com
http://www.agapinos.com/
 
 
 
Η εταιρία μας εξειδικεύεται στις υποθέσεις αναπροσαρμογής – μείωσης μισθώματος. Εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που διήρκησε από το 2009 έως το 2017 πετύχαμε  μειώσεις μισθωμάτων για χρονικό διάστημα αρχικά δύο ετών που στην συνέχεια παρατάθηκε έως και 40%. Με αυτόν τον τρόπο πολλές επιχειρήσεις εντολείς μας κατάφεραν να αποφύγουν την αποβολή από μίσθιο ή την οικονομική κατάρρευσή τους και ανέκαμψαν.
 
Η μείωση του μισθώματος μπορεί να επιτευχθεί εντός ολίγων ημερών με την κατάθεση αιτήματος για την χορήγηση προσωρινής διαταγής η οποία εντάσσεται στην συνολική διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων η οποία θα μειώσει άμεσα το μίσθωμα μέχρι την μόνιμη μείωσή του διά της καταθέσεως αγωγής ενώπιον του Πρωτοδικείου Σύρου. Η μείωση του μισθώματος κατά μέσο όρο συνήθως κυμαίνεται από 20% έως 40%. 
 
Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», προκύπτει εκτός των άλλων, ότι επί των εμπορικών και γενικά των προστατευόμενων από το διάταγμα αυτό μισθώσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα κατά τη σύναψη της μίσθωσης από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση.
Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι «σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Α.Κ.». Περαιτέρω, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται στον ένα από τους συμβαλλομένους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει, ή και τη λύση ολόκληρης της σύμβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, είναι: 
α) μεταβολή των περιστατικών στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη κατάρτιση της συμβάσεως, 
β) η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, 
γ) από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής καθίσταται υπέρμετρα επαχθής (ΑΠ 893/2010, ΑΠ 1464/2009 δημοσίευση σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 
Έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα κατά την έννοια του ως άνω άρθρου είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, κλπ. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν είτε τοπικό χαρακτήρα, είτε γενικά, πλήττοντας ευρείες γεωγραφικές περιοχές, επηρεάζοντας δε τις νομικές και πραγματικές σχέσεις στο σύνολο της επικράτειας μίας χώρας (λ.χ. μία διεθνή υγειονομική κρίση).
 Ο νόμος προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις τη δυνατότητα αγωγής μείωσης του μισθώματος – ενοικίου με βάση το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών.
 
Πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση μισθώματος δεν μπορεί να γίνει αναδρομικά αλλά μόνον για το μέλλον και μετά την άσκηση της αγωγής. Ως εκ τούτου όσο πιο γρήγορα απευθυνθεί ο αιτών στην εταιρία μας και ασκήσουμε την αγωγή μείωσης μισθώματος τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια μπορεί να έχει.
 
Διευκρινίζεται δε ότι η μείωση του μισθώματος – ενοικίου μπορεί να επιδιωχθεί τόσο στις μισθώσεις κατοικίας όσο και στις επαγγελματικές μισθώσεις.
 
Είναι βέβαιο ότι η πανδημία του κορωνοϊού πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και ότι είναι δυνατό νομικά να πετύχουμε εξώδικα ή δικαστικά την αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες κάθε υπόθεσης σε πολύ σημαντικό ποσοστό.
 
Η πανδημία του κορωνοϊού συνιστά προφανώς απρόβλεπτη μεταβολή περιστατικών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η καταβολή του ενοικίου κατοικίας ή επιχείρησης στα προ υγειονομικής κρίσεως δεδομένα έχει καταστεί υπέρμετρα επαχθής.
 
Ν. Τ.  ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ – Αργύραινα 84600 (Περιφερειακός Μυκόνου)
2289 027459