Διορία έως το 2022 στον e-ΕΦΚΑ για να καταρτίσει τους ισολογισμούς της περιόδου 2017-2021

Διορία έως το 2022 στον e-ΕΦΚΑ για να καταρτίσει τους ισολογισμούς της περιόδου 2017-2021

 

 

 

Σημαντικά είναι τα προβλήματα και οι περιπλοκές στην λογιστική αποτύπωση των οικονομικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν τεθεί υπό την «ομπρέλα» του e- ΕΦΚΑ. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και σήμερα ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) δεν έχει καταρτίσει τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, γεγονός που δείχνει πόσο δύσκολο και δαιδαλώδες ήταν το εγχείρημα της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων. Θέλοντας να επιλύσει το πρόβλημα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας δίνει περιθώριο έως τα μέσα του 2022 στον e-ΕΦΚΑ, ώστε με τη βοήθεια ορκωτών να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.
 
Διάταξη που εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» που κατέθεσε χθες το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή προβλέπει πως ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.
 
«Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση, οι ισολογισμοί του e-ΕΦΚΑ θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης», αναφέρεται στη διάταξη.
 
Άλλο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπει πως πλέον καταργείται η δυνατότητα διενέργειας κατασταλτικού ελέγχου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πως ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. O ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα υποχρεούται να εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
 
Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή θα αναφέρεται εάν ο φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό του ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι παρατηρήσεις αναφορικά με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής θα υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία διατυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου του και οι αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
 
Ωστόσο, σύμφωνα με λογιστές, η σχετική διάταξη εμπεριέχει λάθος παραδοχές καθώς δεν υπάρχει πρότυπο που να αφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης το οποίο να μπορούν να εφαρμόσουν ειδικά για τους συγκεκριμένους ελέγχους οι ορκωτοί ελεγκτές και το έργο τους θα πρέπει να λάβει την καθοδήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία έχει την αρμοδιότητα για το θέμα.
 
cnn.gr