Σεμινάρια από απόσταση στη διοίκηση τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σεμινάρια από απόσταση στη διοίκηση τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται δυναμικά στην εξ αποστάσεως παροχή επιστημονικής και εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο του τουρισμού κεφαλαιοποιώντας το συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε πανελλήνια κλίμακα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σειράς 33 αυτόνομων σεμιναρίων εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση στη Διοίκηση Τουρισμού με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Τα ανεξάρτητα σεμινάρια εντάσσονται σε τέσσερις (4) ευρύτερους ενδεικτικούς κύκλους, δηλαδή:
Κ1 Θεωρητική Προσέγγιση του Τουρισμού
Κ2 Ερευνητικές Μέθοδοι στον Τουρισμό|
Κ3 Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Κ4 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 
Κατά συνέπεια και σε συμφωνία με τον Σύμβουλο Σπουδών του ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα σεμινάρια του ιδίου ή διαφορετικών κύκλων σεμιναρίων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις γνωστικές ανάγκες του. Τονίζεται πάντως ότι το κάθε σεμινάριο είναι αυτόνομο και τιμολογείται ξεχωριστά.  Δηλαδή η παρακολούθηση και η τιμολόγηση γίνεται σε επίπεδο σεμιναρίου και όχι κύκλου - η κατανομή σε κύκλους είναι ενδεικτική του περιεχομένου των σεμιναρίων και επηρεάζει την τιμολόγηση μόνον σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής παρακολουθήσει περισσότερα από ένα σεμινάρια του ίδιου κύκλου.
Ειδικότερα:
 
Στον κύκλο Θεωρητικής Προσέγγισης του Τουρισμού (Κ1) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξι (6) σεμινάρια:
 
Τουριστική Οικονομική
Γεωγραφία του Τουρισμού
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού
Περιβαλλοντική Διερμηνεία
Τουρισμός και Τοπίο
Πληροφορική και Τουρισμός
 
Στον κύκλο Ερευνητικών Μεθόδων στον Τουρισμό (Κ2) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα επτά (7) σεμινάρια:
Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας στον Τουρισμό
Στατιστικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
Ανάλυση Δεδομένων στην Τουριστική Βιομηχανία
Επιχειρησιακή Έρευνα στον Τουρισμό
Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στον Τουρισμό
Η Λογιστική Αποτίμηση του Τουρισμού: Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού
Κατάρτιση και Ανάλυση Δεικτών στον Τουρισμό
 
Στον κύκλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών (Κ3) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα οκτώ (8) σεμινάρια:
Τουριστική Ανάπτυξη
Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις στους Τόπους Υποδοχής
Περιβαλλοντική Επικοινωνία σε Θέματα Τουρισμού
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Θαλάσσιος Τουρισμός
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
Βιώσιμος Τουριστικός Σχεδιασμός
Διαχείριση και Marketing Προορισμών 
 
Στον κύκλο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Κ4) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δώδεκα (12) σεμινάρια:
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικό Marketing
Οικονομικά του Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Αερομεταφορές και Τουρισμός
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ηλεκτρονικά Κανάλια Διανομής και Μεσάζοντες
Διαχείριση Εσόδου  - Revenue Management
Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Γεωγραφία του Tουρισμού
Τουρισμός και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τουρισμός
Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαχείρισης
 
Ειδικότερα η τρίτη περίοδος υλοποίησης των σεμιναρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.  Το κάθε σεμινάριο είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων (δηλαδή τριών μηνών) εντός των οποίων πραγματοποιούνται είκοσι έξι (26) ώρες επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.  Βασική καινοτομία του προγράμματος αποτελεί ο συνδυασμός δύο μεθόδων διδασκαλίας, δηλαδή της σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης.  Επιπλέον και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προέβη σε δραστική μείωση των διδάκτρων με επαναπροσδιορισμό τους στα 400 ευρώ ανά σεμινάριο (με δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης).  Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια στο παρελθόν ή/και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία και έκθεση στο αντικείμενο του τουρισμού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον σχετικό ιστότοπο (http://etem.aegean.gr/dlseminars) καθώς και στη Γραμματεία του προγράμματος (κυρία Μάρη Σταθάκου - mstath@aegean.gr, τηλ. 22710 35322 κατά τις ώρες 09:00 – 15:00 και 6946 659952 κατά τις ώρες 15:00 – 21:00).
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου