Ανακοίνωση για προσλήψεις αναφορικά με την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μυκόνου

Ανακοίνωση για προσλήψεις αναφορικά με την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μυκόνου

 

 

Ανακοίνωση για προσλήψεις με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3/2020 αναφορικά με την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μύκονου. 
 
Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα με διάρκεια οκτώ (8) μήνες, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο Ν. Κυκλάδων.
 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 15/10/2020, ημέρα Πέμπτη, έως και λήγει στις 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα.
 
Συγκεκριμένα, οι θέσεις που ανακοινώνονται ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, είναι οι εξής:
1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες
1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ με διάρκεια 8 μήνες.
 
Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@mykonos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου Τ.Κ. 84600 Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Ευάγγελου Καντεράκη και κας Μαρίας Μπουγιούρη. (Τηλ. Επικοινωνίας 2289360124 ή 2289360125). 
 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψήφιων. 
 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μυκόνου και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.mykonos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020