Παράταση παραγραφής στη δεκαετία με επίκληση συμπληρωματικών στοιχείων

Παράταση παραγραφής στη δεκαετία με επίκληση συμπληρωματικών στοιχείων

 

 

Όπως είναι γνωστό και με βάση τον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αλλά και με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για διενέργεια φορολογικού ελέγχου είναι πενταετής. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση που προκύπτουν μετά την πενταετία "συμπληρωματικά στοιχεία" η προθεσμία παραγραφής ανάγεται σε δεκαετία.  
 
Ο όρος "συμπληρωματικά στοιχεία" αποτελεί μία αόριστη νομική έννοια, που δεν ορίζεται ρητά στην νομοθεσία, αλλά κρίνεται κατά περίπτωση με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με την εκτίμηση της εκάστοτε φορολογικής αρχής και εντεύθεν του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον η υπόθεση ακολουθήσει τη δικαστική οδό.  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ