Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για μίσθωση απορριμματοφόρων στον Δήμο Μυκόνου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για μίσθωση απορριμματοφόρων στον Δήμο Μυκόνου

 

 

 

 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου για χρονικό διάστημα τριών μηνών προκηρρύσει ο Δήμος Μυκόνου.
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 49.815,00€ με ΦΠΑ και οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τρίτη, 12/08/2014 και ώρα 11.00΄. 
 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 19 Αυγούστου ηµέρα Τρίτη, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 810,00 ευρώ.
 
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή (ή συμφερότερη προσφορά).
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2289023261.  Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημομύτης – Στάης Μιχαήλ.