Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του συστήματος προσκρουστήρων του λιμένα Μυκόνου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του συστήματος προσκρουστήρων του λιμένα Μυκόνου

 

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια:
 
«Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού € 2.839.150,00. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2511/31.07.2018 του Περιφερειάρχη και έχει λάβει κωδικό MIS 5021497
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες. Ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 49 προσκρουστήρων στο Νέο Λιμένα Μυκόνου και συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων στο τουριστικό́ τμήμα, καθώς και για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ – Ο/Γ και φορτηγών πλοίων στο εμπορικό́ τμήμα Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στα
συνημμένα Παράρτηματα αυτής.
 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίουβδημοσίων συμβάσεων (CPV): 34931000-2 και συμπληρωματικού CPV AA01-1 Μέταλλο, AB12-5 Καουτσούκ, AB08-3 Πολυαιθυλένιο .
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL422.
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 2020», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0671 και Κωδ. Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ06710012. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69-7135.0001 και Κ.Α.: 30-7135.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Μύκονος, 17/09/2020
 
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2020/S 179-431647
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υποβολής προσφορών: 14/10/2020 και ώρα 13:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 20/10/2020 και ώρα 10:00 πμ μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Τοπικές συνθήκες
Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων αλλά και την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, θεωρεί ότι επιβάλλεται εκ μέρους των συμμετεχόντων η επιτόπου επίσκεψη στην τοποθεσία υλοποίησης της προμήθειας,
 
Προκειμένου οι συμμετέχοντες:
• να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου,
• να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες και
• να εξετάσουν επιτόπια έγγραφα που δεν μπορούν να προσαρτηθούν στα έγγραφα της
διακήρυξης,
Με την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι αποδέχονται με Υπεύθυνη δήλωση, την
οποία υποχρεωτικά υποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον (υπο)φάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφορά τους, στην οποία
θα δηλώνουν
Α) έχουν μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας
Β) έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης και της μελέτης της
Υπηρεσίας τους όρους της οποίας αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς
Γ) ότι έχουν λάβει γνώση των επικρατουσών συνθηκών του λιμένα κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης για την βέλτιστη υλοποίηση της προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση των προκρουστήρων) και αναλαμβάνουν ανεπιφυλάκτως την ολοκλήρωσή και εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της Υπηρεσίας
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 56.783,00 ευρώ.