Εντεταλμένη Τουρισμού η Δ.Σ. Τόνια Ανδρονίκου

Εντεταλμένη Τουρισμού η Δ.Σ. Τόνια Ανδρονίκου

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς ανέθεσε σήμερα καθήκοντα Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου στην κα Τόνια Ανδρονίκου. Η κ. Ανδρονίκου είχε διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου. Η θητεία της κας Ανδρονίκου είναι άμισθή και ορίστηκε μέχρι τις 17/09/2022 και στην αρμοδιότητά της θα έχει μεταξύ άλλων , την εποπτεία και το συντονισμό των τουριστικών δράσεων και δραστηριοτήτων στα νησιά της Μυκόνου και Δήλου με την παρακολούθηση, καταγραφή και εκπόνηση εισηγήσεων προς τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα του Δήμου και τους φορείς του νησιού που έχουν ως σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων στήριξης του τουρισμού.

Επιπλέον, για τον Δήμο Μυκόνου της ανατίθεται η εποπτεία, η μέριμνα και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων και ειδικότερα της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 8 για το Διοικητικό Τμήμα (Γραφείο οργάνωσης, προγραμματισμού και μηχανοργάνωσης) σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη: i) την συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στο Δήμο. ii) την εισήγηση και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου στο χώρο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. iii) την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, φιλοξενία δημοσιογράφων, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας, κλπ.).

2. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς τουρισμού, την ένωση ξενοδόχων και λοιπούς επαγγελματικούς φορείς καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημάτων του τομέα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, ή διεθνή προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη και εκπαίδευση του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

4. Τη συµµετοχή του Δήμου σε συλλογικές δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού σε Μύκονο και Δήλο.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή εγγράφων του Δήμου Μυκόνου που σχετίζονται με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.