Με 5 ταχύτητες η εφαρμογή του νέου «καθεστώτος» για τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Με 5 ταχύτητες η εφαρμογή του νέου «καθεστώτος» για τους απασχολούμενους συνταξιούχους

 

Αλλάζει αναδρομικά από την 29η Φεβρουαρίου το "καθεστώς" για τις συντάξεις όσων συνταξιούχων συνεχίζουν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότηση τους.
 
Βασικό στοιχείο του είναι ο περιορισμός της μείωσης η οποία ίσχυε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.
 
Συγκεκριμένα, όσοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότηση θα υπόκεινται σε μείωση 30% στη σύνταξή τους και όχι 60%. 
 
Ημερομηνία-τομή για την αλλαγή αυτή είναι η 29η Φεβρουαρίου 2020, οπότε ξεκινά η ισχύς του νέου ασφαλιστικού νόμου Βρούτση, όπως διευκρινίζει εφαρμοστική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, από την 29η Φεβρουαρίου 2020, περιορίζεται στο μισό η μέχρι προ 6 μηνών ισχύουσα μείωση.
 
Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα εφαρμοστεί με τρεις ταχύτητες.
 
- Όσοι συνταξιούχοι είχαν αναλάβει εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016 και εξαιρούνταν από την εφαρμογή της μείωσης 60% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου Βρούτση (που προβλέπει μείωση 30%) από την 1η Μαρτίου 2022, δηλαδή δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Βρούτση.
 
- Όσοι συνταξιούχοι είχαν αναλάβει εργασία προ της 29ης Φεβρουαρίου 2020 (και δεν εξαιρούνταν από τον νόμο Κατρούγκαλου), θα υπαχθούν από την 29η Φεβρουαρίου 2020 στις διατάξεις του νόμου Βρούτση. Δηλαδή έως τις 28 Φεβρουαρίου θα υπόκειται μείωση 60% (σ.σ. 100% για τους συνταξιούχους του δημοσίου που συνεχίζουν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότηση) και από την 29η Φεβρουαρίου 2020 θα υπόκειται υποδιπλάσια μείωση, δηλαδή 30%. 
 
 
 
- Όσοι, επίσης, συνταξιούχοι ανέλαβαν εργασία μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020, θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου Βρούτση, δηλαδή θα υποστούν μείωση μόνο 30%.
 
Εξάλλου, για τους συνταξιούχους που ανέλαβαν εργασία στο δημόσιο, είτε προ, είτε μετά της 29ης Φεβρουαρίου 2020, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και το 62ο έτος από την 1η Μαρτίου 2022 και εφεξής.
 
Τέλος, για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 01η.03.20 και έπειτα εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, προβλέπεται ότι οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
 
Καταβολή Εισφορών - Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης
Για όσο διάστημα οι συνταξιούχοι απασχολούνται, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές τους ως μισθωτοί ή ως αυταπασχολούμενοι κ.λπ.
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
 
Ο απασχολούμενος συνταξιούχος πρέπει να καταβάλλει εισφορά ασθένειας, ενώ γίνεται και η σχετική παρακράτηση από την σύνταξή του.
 
 
 
Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, δεν καταβάλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους.
 
Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των παραπάνω συνταξιούχων.
 
Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους Ασφαλιστικούς τους Οργανισμούς.
 
Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.
 
Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση επί της κύριας σύνταξης.
 
Αναφορικά με το ποσό οφειλής της επικουρικής σύνταξης μπορεί να αποπληρωθεί με συμψηφισμό του συνόλου της επικουρικής ή και του εφάπαξ ή διαφορετικά άλλως το ποσό της οφειλής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 
Εξαιρέσεις από την παρούσα ρύθμιση
Εκείνοι που εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου Βρούτση είναι οι ακόλουθοι:
 
• Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.
 
• Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ.
 
• Οι ψυχικά ασθενείς, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
 
• Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-τετραπληγία.
 
• Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του αρ. 54 του Π.Δ. 169/07.
 
• Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζων έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
capital.gr