Έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στον τομέα των επικοινωνιακών δράσεων

Έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στον τομέα των επικοινωνιακών δράσεων

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αφορούν επιχορηγήσεις για συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων (επισυνάπτεται η πρόσκληση).
 
 
Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους στόχους του πολυετούς προγράμματος επιχορηγήσεων, είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τη στρατηγική συνεργασία με τους πολίτες της ΕΕ μέσω τριών διαφορετικών οδών: συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχή των νέων.
 
 
Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που επιχορηγούνται πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 
1)    Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
 
2)    Οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας (European Youth Event) τοπικού χαρακτήρα, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων
 
3)    Ενεργός συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο εδώ
 
 
 
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων. Κατά συνέπεια, μέρος του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές άλλες από την επιχορήγηση (αρχή συγχρηματοδότησης).
 
Όλα τα σχετικά έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events 
 
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dgcomm-subvention@ep.europa.eu
 
 
 
Χρονοδιάγραμμα
 
Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
 
Τέλη Ιουλίου 2020
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
 
30 Σεπτεμβρίου 2020
 
Περίοδος αξιολόγησης
 
Οκτώβριος 2020
 
Ενημέρωση των αιτούντων
 
Νοέμβριος 2020
 
Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης
 
Νοέμβριος 2020