Προσλήψεις 2021: Εκτός διαδικασίας τα Δημοτικά Συμβούλια - Έως 21 Αυγούστου τα Αιτήματα

Προσλήψεις 2021: Εκτός διαδικασίας τα Δημοτικά Συμβούλια - Έως 21 Αυγούστου τα Αιτήματα

 

 

Στην εκκίνηση της διαδικασίας για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα για το επόμενο έτος (2021) προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Εγκύκλιο αναλυτικών Οδηγιών να εκδίδεται την 30η Ιουλίου.Τα αιτήματα των Φορέων πρέπει να υποβληθούν από σήμερα 31/7 έως 21/8/2020.
 
Βασικό χαρακτηριστικό είναι η τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου 1 αποχώρηση / 1 πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό, ενώ για το εποχικό προσωπικό η αποφυγή αύξησης του αιτούμενου αριθμού σε σχέση με το προσωπικό που εγκρίθηκε το 2020.
 
Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνεται και Ενότητα αφιερωμένη ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου τονίζεται:
 
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
α) Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» σε Δήμους που δεν υλοποιούν το Πρόγραμμα.
 
β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑΑ’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους Φορείς με σχέση έμμισθης εντολής, επομένως οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη αυτής, αιτήματα που θα αποστέλλονται στο Υπουργείο δεν θα προωθούνται προς έγκριση.
 
γ) Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4623/2019 στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των OΤΑ: Με το αρ.3, παρ.1 περ.(1στ) μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης , για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. Με το αρ.3, παρ.2 περ.(1στ) προβλέπεται ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις Περιφέρειες, εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει. Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων :
 
- για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 
- για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,
 
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών:Απόφαση του οικείου Συμβουλίου,
 
- για θέσεις των ΝΠΙΔ:Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
δ) Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το έτος 2021 όσο και κάθε επόμενο έτος.
 
2. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ
 
Το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄&Β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.Οι Φορείς Τ.Α.δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΕΣ (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. Διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου. Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 για την οποία θα εκδοθεί ειδική Εγκύκλιος.
 
Για όλες τις λεπτομέρειες, η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ