Νέα εγκύκλιος για τον έλεγχο ΚΤΕΟ - Πλήρης ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων

Νέα εγκύκλιος για τον έλεγχο ΚΤΕΟ - Πλήρης ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων

 

 

 

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ορίζει πλέον την υποχρέωση οι ελεγκτές των ΚΤΕΟ να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων ακόμη και για τις πιο ασήμαντες ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο του οχήματος.
 
Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: «Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με τα ως άνω σχετικά τα έντυπα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), των Πρακτικών Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.), των Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) των ΚΤΕΟ καθώς και τα έντυπα των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), θα χορηγούνται εφεξής από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας προκειμένου να καλύπτουν και να εξυπηρετούν τις τρέχουσες ανάγκες ζήτησής τους.
 
2. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:
 
α. Οι βασικές προδιαγραφές, η μορφή, η δομή και τα επίπεδα ασφαλείας του εντύπου του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), του Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) και των Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) των ΚΤΕΟ, είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης και των διορθώσεων που αναφέρονται στις εγκυκλίους με αρ. πρωτ.: 57798/592/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΚ1465ΧΘΞ-7ΕΒ), 29946/321/29-05-2020 (ΑΔΑ: 7ΝΙ9465ΧΘΞ-0ΙΞ) και 26467/407/13-05-2020 (ΑΔΑ: 653Υ465ΧΘΞ-ΞΚΥ).
 
Επισημαίνεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ακόλουθες διορθώσεις : Η πρώτη παράγραφος της οπίσθιας όψης του πρωτότυπου φύλλου του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) «Οι ελλείψεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο διαβαθμίζονται σε Δευτερεύουσες (ΔΕ), σοβαρές (ΣΕ) ή επικίνδυνες (ΕΕ) και καταγράφονται σε κάθε περίπτωση στο Δελτίο Τεχνικού Δελτίου (ΔΤΕ) που χορηγείται μετά το πέρας του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώσει γι’ αυτές τον προσκομίζοντα το όχημα, ο οποίος υπογράφει στο ΔΤΕ ότι ενημερώθηκε. Υπάρχει υποχρέωση να επισκευαστούν όλες οι ελλείψεις, ακόμη και τις πιο ασήμαντες.», αντικαθίσταται ως εξής:
 
 
​«Οι ελλείψεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο διαβαθμίζονται σε Δευτερεύουσες (ΔΕ), σοβαρές (ΣΕ) ή επικίνδυνες (ΕΕ) και καταγράφονται σε κάθε περίπτωση στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγείται μετά το πέρας του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώσει γι’ αυτές τον προσκομίζοντα το όχημα, ο οποίος υπογράφει στο ΔΤΕ ότι ενημερώθηκε. Υπάρχει υποχρέωση να επισκευαστούν όλες οι ελλείψεις, ακόμη και οι πιο ασήμαντες.».
 
β. Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Φ50/75660/3565/20-10-1999 (Β’ 1999) κ.υ.α. όπως τροποποιήθηκε με την Φ1/26579/3183/2007 (Β’ 790) όμοια. Eπισημαίνεται ότι, οι προδιαγραφές των εντύπων καρτών της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν.
 
γ. Η αρίθμηση των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, στη θέση «ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ», θα αποτελείται από το διψήφιο κωδικό της εκάστοτε Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ.: για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, είναι 01) και θα ξεκινάει από το 1.000.001.
 
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!
3. Όσον αφορά το προϊόν από την είσπραξη του ειδικού τέλους για τη χορήγηση των εντύπων των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων, υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2052 (Α’ 94).»
pronews.gr