Πολλαπλές αρμοδιότητες στο πρώτο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου

Πολλαπλές αρμοδιότητες στο πρώτο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου

 

Με απόφαση του, ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς ανέθεσε στο Γενικό Γραμματέα Δημήτριο Τζάνο μια σειρά από σημαντικές αρμοδιότητες.
 
Μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας, θα παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση στα διοικητικά-πολιτικά όργανα του Δήμου. Εισηγείται, όταν  χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών. 
 
Διαβάστε τις υπόλοιπες αρμοδίοτητες.
 
1. Την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με το Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 
 
2. Να έχει την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων προσωπικού και συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 
 
3. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. 
 
4. Να μεριμνά για τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου. 
 
5. Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, να παρακολουθεί την επίτευξη των  περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου, να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα  αντίστοιχα προγράμματα και σχέδια δράσης και να ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο 
και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. 
 
6. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον  των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
7. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
 
8. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο κάθε φορά που η Δημοτική αρχή λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες μέχρι τον ορισμό ή την σύσταση της  αντίστοιχης Υπηρεσίας. 
 
9. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. 
 
10. Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια, στα οποία μετέχουν, με εκπροσώπους τους, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) και ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο. 
 
11. Να μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση στα διοικητικά-πολιτικά όργανα του Δήμου. Εισηγείται, όταν 
χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών. 
 
12. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την κανονική εφαρμογή των προηγουμένων Κανονισμών. Με βάση τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών παίρνει τις προβλεπόμενες για τη θέση του αποφάσεις και μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία, συγκέντρωση και υποβολή προς τα πολιτικά όργανα των εγγράφων που πρέπει να  υπογράφονται από τα όργανα αυτά. 
 
13. Να προΐσταται του προσωπικού του Δήμου αμέσως μετά τον Δήμαρχο. 
 
14. Να εισηγείται και να ενημερώνει το Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και να συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση. 
 
15. Να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα της δημοτικής διοίκησης, υπηρεσίες και δικαστικούς επιμελητές μόνο όταν απουσιάζει η αρμόδια προς τούτο υπάλληλος. 
 
16. Να μεριμνά για την προώθηση και την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν στα θέματα που προκύπτουν ενδεικτικά από τα προγράμματα του 
 
ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Αντώνης Τρίτσης κλπ, από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. 
 
Β. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του. 
 
Επιπλέον ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων: 
 
1. Των αποφάσεων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές & μισθολογικές αλλαγές προσωπικού.
 
2. Των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.λ.π.) έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κ.λ.π.) οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.λ.π. 
 
3. Των εγγράφων εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
4. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
 
5. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά. 
 
6. Των αιτήσεων χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου μας.
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος. 
 
Γ. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.