Σε δημόσια διαβούλευση το έργο για αναβάθμιση της «Διαύγειας»

Σε δημόσια διαβούλευση το έργο για αναβάθμιση της «Διαύγειας»

 

 

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΑΕ. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημς έως και τις 25-8-2020, από την ανάρτηση του προς Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.
 
«Η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής "Διαύγεια" θα συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρονης διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας», τόνισε ο γγ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος και πρόσθεσε: «Σκοπός μας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν στο μέγιστο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γεγονός, που συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνικο- οικονομική ζωή της χώρας».
 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης, δήλωσε πως «η νέα έκδοση της Διαύγειας θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος και θα του προσδώσει προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας παράλληλα την ανοικτότητα των δεδομένων του, με πρωταρχικό γνώμονα τη συμμετοχική και προσωποποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης, που στηρίζει και προάγει τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση».
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθεί επέκταση των εφαρμογών με την προσθήκη λειτουργικοτήτων, που θα επιτρέπουν την ανάρτηση περισσότερων τύπων πράξεων, γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω διαφάνεια της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και τη διεύρυνση του υφιστάμενου ρόλου της πλατφόρμας ως κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων. Ταυτόχρονα, προς ενίσχυση της εξωστρέφειας του συστήματος, θα υλοποιηθεί επέκταση/αναμόρφωση του υποσυστήματος αναζήτησης της πληροφορίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Θα εκσυγχρονιστεί το σύστημα ευρετηρίασης των πράξεων, ώστε να επεκτείνεται ή να συρρικνώνεται δυναμικά ανάλογα με τον καθημερινό φόρτο, ενώ πλέον διαχωρίζεται από το υποσύστημα των αναρτήσεων, ώστε να παραμένει πλήρως διαθέσιμο ακόμα και σε συνθήκες υψηλού φόρτου. Τέλος, θα υπάρξει ενίσχυση του υποσυστήματος πληροφόρησης με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης.
 
Αναλυτικά, οι κύριοι άξονες παρεμβάσεων είναι οι εξής:
 
- Επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων εγγράφων: Θα δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των αποφάσεων που αναρτώνται καθώς και των περιγραφικών δεδομένων που κρατούνται, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της πληροφορίας που η Διαύγεια υποδέχεται, καθώς και η διάθεσή τους σε τρίτους.
 
- Ανοικτά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδόμηση των υφιστάμενων υποδομών όπως το υποσύστημα αναζητήσεων σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (UI) αλλά και σε μηχαναγνώσιμο επίπεδο (API).
 
- Εποπτεία λειτουργίας και ενίσχυση πληροφόρησης στα στελέχη του φορέα λειτουργίας και την επιτελική διοίκηση. Περιλαμβάνεται ανάπτυξη ειδικού υποσυστήματος ενημέρωσης καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.
 
- Ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος: Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος αναζήτησης, αναμόρφωση της διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες προσωποποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
ΑΠΕ - ΜΠΕ