Πώς θα πληρώσουν λιγότερο φόρο 70.000 συνταξιούχοι

Πώς θα πληρώσουν λιγότερο φόρο 70.000 συνταξιούχοι

 

 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκαθαρίζεται το τοπίο για τη φορολόγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων που εισέπραξαν 70.000 συνταξιούχοι το 2013, αλλά εμφανίζονται να μην τα έχουν δηλώσει στη φορολογική δήλωση του 2014 με αποτέλεσμα τον περασμένο Δεκέμβριο να λάβουν σημειώματα με τα οποία καλούνταν να πληρώσουν μεγάλα ποσά φόρου.
 
Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή δεν θα επιβαρυνθούν με φόρους και προσαυξήσεις οι συνταξιούχοι που θα αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει φόρο εισοδήματος για τα αναδρομικά που εισέπραξαν το 2013. Οι υπόλοιποι περίπου 70.000 συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά τα οποία δεν δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του 2014 με τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλουν στην εφορία θα κατανείμουν τα ποσά στα έτη που ανάγονται και θα φορολογηθούν ξεχωριστά για κάθε έτος και όχι για όλα μαζί, περιορίζοντας έτσι τη φορολογική τους επιβάρυνση.
 
Οι αιτήσεις για τις διορθώσεις των αδήλωτων αναδρομικών θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2020. Προβλέπεται διαγραφή προστίμων, έκπτωση 80% στις προσαυξήσεις και μείωση φόρων. Ωστόσο οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ο συνταξιούχος ζητά τη νέα εκκαθάριση για τα αδήλωτα αναδρομικά.
 
Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΟΥ.
 
Η αίτηση του φορολογουμένου πρέπει να αναφέρει τους λόγους ακύρωσης ή τροποποίησης και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει είτε η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ή το αριθμητικό ή λογιστικό λάθος.
 
Η αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση αποδοχών/συντάξεων από τον αρμόδιο φορέα, στην οποία θα υπάρχει διακριτή αναγραφή των ετών που τα αναδρομικά ανάγονται, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη από τον αρμόδιο φορέα.
 
Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση του φόρου για αναδρομικά ποσά αποδοχών - συντάξεων για τον λόγο ότι είχε αποδεδειγμένα υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις με τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν αυτές είχαν εκκαθαριστεί ή όχι, υποβάλει μαζί με την αίτηση και αντίγραφα των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.
 
Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά εισοδήματα για τα οποία δεν είχε υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις, μαζί με την αίτηση του παρόντος υποβάλλει (εκπρόθεσμες) τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών ποσών στα έτη που ανάγονται αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές το εκπρόθεσμο υπολογίζεται από 1/1/2015 έως τις 31/12/2019.
cnn.gr