Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για την επένδυση της Μυκόνου

Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για την επένδυση της Μυκόνου

 

 

 

Εκτενής συζήτηση έγινε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για τη γνωμοδότηση την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να χορηγήσει στο ΣτΕ, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο ελέγχου και έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), της επένδυσης με τίτλο “PROJECT BLUE” στη θέση «Φερά Γκρεμνά – Βατούδια» της ∆.Κ. Άνω Μεράς του ∆ήμου Μυκόνου.
 
Το θέμα εισήχθη με θετική εισήγηση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΝΑΙ και συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως το μόνο, κατά τον νόμο, αρμόδιο όργανο και  φορέα για θέματα χωροταξίας, αφού με πρόβλεψη της εθνικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης (και σε όλα τα σχετικά πλαίσια, “Καλλικράτης”, “Κλεισθένης”), τα θέματα της πολεοδόμησης είναι αρμοδιότητα της Α΄βάθμιας Αυτοδιοίκησης και τα θέματα χωροταξίας, της Β΄βάθμιας Αυτοδιοίκησης.
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), αυτά, μετά τις γνωμοδοτήσεις όλων των φορέων και οργανισμών της δημόσιας διοίκησης, περνάνε όλα από το στάδιο της διαβούλευσης και ολοκλήρωσης από τον τελικό έλεγχο που διενεργεί το ΣτΕ, μετά το οποίο εκδίδεται το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, στην περίπτωση που και το ΣτΕ τα εγκρίνει. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο  κατά πλειοψηφία έκανε δεκτή την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και χορήγησε θετική γνωμοδότηση στην επένδυση, με την προϋπόθεση της τήρησης ειδικών περιβαλλοντικών όρων και συγκεκριμένα, 
για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της χλωρίδας και πανίδας
για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 
για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και την προστασία από την κλιματική αλλαγή
για την προστασία των υδάτων
για την προστασία του εδάφους και του τοπίου
για την προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 
και με την ίδια ακριβώς επιτρεπόμενη δόμηση και επιτρεπόμενη κάλυψη, που η επένδυση θα ελάμβανε, εάν ο επενδυτής είχε προσφύγει στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας από την οικεία Πολεοδομία.
 
Με τη διαδικασία δηλαδή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), σε μια οικοδομική άδεια στην οποία κανένας δεν θα είχε τη δυνατότητα να εκφέρει οποιαδήποτε άποψη προ της έκδοσής της, τίθενται ειδικοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις, μέσω μιας διαδικασίας η οποία, στο τέλος της διαδρομής, ελέγχεται από το ΣτΕ.
 
Επί του θέματος, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
 
“Όσοι μας πρότειναν να απορρίψουμε τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη θέσπιση ειδικών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στην ανέγερση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία, ενταγμένη στο πλαίσιο του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων, εκπονεί  Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης, μας πρότειναν ουσιαστικά να κλείσουμε κι εμείς το μάτι στον επενδυτή και να πάει να ανεγείρει ξενοδοχειακή μονάδα με την ίδια ακριβώς δόμηση και κάλυψη, χωρίς κανένα πρόσθετο όρο και χωρίς τη δυνατότητα σε κανέναν είτε να λάβει γνώση, είτε, πολύ περισσότερο, να παρέμβη. Ψηφίσαμε υπέρ του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), αφού με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε το περιβάλλον μέσα από μια διαδικασία που σε τελικό στάδιο ελέγχεται μόνο από το ΣτΕ. Προτιμήσαμε δηλαδή τους πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους και τον έλεγχο του ΣτΕ, από την αβίαστη και ανέλεγκτη διαδρομή της Πολεοδομίας, την οποία μας πρότειναν”.