ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020 2021: Βγήκε η πρόσκληση – Ξεκινούν οι αιτήσεις

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020 2021: Βγήκε η πρόσκληση – Ξεκινούν οι αιτήσεις

 

 

Αναρτήθηκε η αναλυτική πρόσκληση για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020 2021. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση καθώς επίσης και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων  για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ θα ξεκινήσει από το απόγευμα της 17/7/2020. Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους. Αυτή θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 
Η πρόσκληση:
H ΕΕΤΑΑ Προσκαλεί
 
Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 
Άτομα(γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιώνή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,
 
Άτομα (γυναίκες καιάνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίαςβρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβωνκαι ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση,έχουν
 
α) οι εργαζόμενεςστηνΕλλάδα, που είναιμισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενεςή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
 
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.Δεν έχουν δικαίωμα υποβολήςαίτησηςστην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοιέχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3της παρούσας.
 
ΑΡΘΡΟ 1:ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΟΡΙΣΜΟΙ -ΣΤΟΧΟΣ &ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1.1. Ισχύον πλαίσιο Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται:
 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013.
 
Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 2014-2020,και εμπίπτει στοΘεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» ή/και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησητης ισότητας των ευκαιριών» του καν. 1304/2013.Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής, είναι:
 
(α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (β)οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει σε αυτά.
 
Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.ή των Π.Ε.Π., σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.(Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ.έτους 2019«Κίνδυνος Φτώχειας»)για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.Συγκεκριμένα, η «Αξία Τοποθέτησης» κάθε ωφελούμενηςεντάσσεταιστο ΕΠΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τηςείναι μεγαλύτερο από το όριο της φτώχειαςήστο οικείο Π.Ε.Π., όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά της είναι ίσο ή μικρότερο από το όριο της φτώχειας.
 
1.2. Ορισμοί
 
Δικαιούχος της δράσης, υπό την έννοια της παρ. 6 του άρθρου3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’), όπως ισχύεικαι σύμφωνα με τηνπαρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ,ορίζεταιη Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε.
 
 
 
Ωφελούμενες της δράσης,ορίζονται όσεςπληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου2 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο4 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΥΑ και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του Άρθρου3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο5 της σχετικήςΚΥΑ.Σημειώνεται ότι, εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «αιτούσα/σες», «μητέρα/ες», «ωφελούμενη/ες», «ενδιαφερόμενη/ες», «εργαζόμενες», «άνεργες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες -πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία και οι γυναίκες και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια /συμπαράσταση παιδιού ή ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).Φορείς/Δομές,ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης ατόμων, όπως προσδιορίζονται σταάρθρα 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο5 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΥΑ.
 
«Αξία τοποθέτησης» (voucher),ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους,στουςΦορείςγια την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίαςβρεφών, νηπίων, παιδιώνκαι ατόμωνμε Αναπηρίαστις Δομές τους, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο4 της παρούσαςκαι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο6 της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ.1.3. Στόχος & Αντικείμενο της ΔράσηςΣτόχος της δράσης:
 
Η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,
 
η ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,
 
η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αντικείμενο της δράσηςαποτελεί η παροχή στα ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ.
 
Οι ωφελούμενεςεπιλέγουν θέση σε Δομή/Φορέα,αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher). H διαδικασία τοποθέτησης σε Δομήγίνεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρ09της υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ.Επιλέξιμεςενέργειεςτης δράσης, είναι:
 
α) η παροχή θέσεων φροντίδαςβρεφών από 2 μηνών έως 2,5ετών και νηπίων από2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούςαντίστοιχα, β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδαςαντίστοιχα,
 
γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από5 έως 12 ετών,και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα,σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(Κ.Δ.Α.Π.), και δ) η παροχή θέσεων φροντίδαςπαιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία(Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.).
 
Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2020-2021(από την 1ηΣεπτεμβρίου 2020έως την 31ηΙουλίου 2021), όσοκαι η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τις ωφελούμενες, που θα επιλεγούν.
 
Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο  Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) υπ. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (ΦΕΚ Β ́4898/1.11.2018).
 
Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησηςτου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου. 1.4.ΠροϋπολογισμόςΣύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020ΚΥΑ, ηκατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2020-2021 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα,όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το 65% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τις δομές κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, ενώ το 35% (κατ ́ ανώτατο) για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία Δομής Δ. Με βάση αυτή την αρχική κατανομή τα ποσά είναι ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης:
 
Δείτε αναλυτικά όλη την πρόσκληση  ΕΔΩ
Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021 – Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
Υπενθυμίζουμε ότι  η απόφαση για το πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ έχει ήδη δημοσιευτεί. Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
 
Στην ΚΥΑ περιγράφεται η διαδικασία παροχής στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές.
 
Ωφελούμενες της δράσης είναι: – Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθ. 3.1, σημεία α έως δ, της παρούσας. – Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία. – Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση. Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι – εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή – άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 
Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.
 
Οι όροι και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες θα περιληφθούν στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
 
α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 – 31/12/2019).
 
β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση. γ. Στην οικογενειακή κατάσταση. 2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.
 
ipaidia.gr