Προσλήψεις αρχαιολόγων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Προσλήψεις αρχαιολόγων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

 

 

 
Την προκήρυξη 69 προσλήψεων αρχαιολόγων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς ΄χωρους ανακοίνωσε η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Συγκεκριμένα θα προσλάβει 69 αρχαιολόγους για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί σε μουσεία, συλλογές, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 
 
Στις Κυκλάδες η προκήρυξη περιλαμβάνει 
 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορική Αρχαιολογία ή Αρχαιολογία των Ιστορικών χρόνων (από την Πρωτογεωμετρική έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο). 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΧΗΣ: Π.Ε. Σίφνου – Π.Ε.Μήλου-Π.Ε. Νάξου (Σίφνος Αρχαιολογικό Μουσείο, Μήλος: αρχαιολογικό Μουσείο, Νάξος: Αρχαιολογικό Μουσείο, λοιποί Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, συλλογές και  12 εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΚΑ΄Ε.Π.Κ.Α. στη Σίφνο τη Μήλο και τη Νάξο) 
 
 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40 1 Θέση ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή /και Μεταβυζαντινής περιόδου. Π
ΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Π.Ε. Νάξου (Νάξος: Πύργος Γλέζου, Ιεροί Ναοί Νάξου, λοιποί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, συλλογές 
και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της 2ης Ε.Β.Α. στη Νάξο)
 
 
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27/06/2014 με καταληκτική ημερομηνία την 3/07/2014 και ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.
 
 
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη