750 ευρώ πρόστιµο στα ανασφάλιστα οχήματα από 1η Ιουλίου

750 ευρώ πρόστιµο στα ανασφάλιστα οχήματα από 1η Ιουλίου

 

 

 
Μεγάλα πρόστιμα έρχονται από τις αρχές Ιουλίου στους κατόχους των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχηµάτων που θα εντοπιστούν από την τροχαία, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιµα έως και 750 ευρώ.
 
Από 1η Ιουλίου θα εφαρµοστεί ο νέος νόµος ασφάλισης οχηµάτων, που θεσπίζει την προπληρωµή των ασφαλίστρων, ενώ για όσα Ι.Χ. εντοπίζονται ανασφάλιστα, θα προβλέπεται πρόστιµο µέχρι και 750 ευρώ.
 
Με τον νέο νόµο ασφάλισης, που τίθεται σε καθολική ισχύ από την 1η Ιουλίου, καταργείται το περιθώριο των 30 ηµερών που είχε ο ασφαλισµένος για να πληρώσει το ανανεωτήριο συµβόλαιό του οχήµατός του. Αντίθετα, για να τεθεί σε ισχύ η ανανέωση ασφάλισης του Ι.Χ. θα πρέπει εγκαίρως να έχει ειδοποιηθεί ο ασφαλισµένος (10 µέρες πριν) και να έχει προπληρώσει τα ασφάλιστρα.
 
Επίσης, ο νέος νόµος για τα καινούργια συµβόλαια οχηµάτων προβλέπει την «αυστηρή» τους προπληρωµή, διαφορετικά απαγορεύεται ο ασφαλιστής να παραδίδει το νέο συµβόλαιο στον πελάτη του.
 
Παράλληλα σύµφωνα µε τον νέο νόµο, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχηµάτων που θα εντοπιστούν από την Τροχαία, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιµα έως και 750 ευρώ.
 
Πιο συγκεκριµένα, οι κυρώσεις για τα ανασφάλιστα που προβλέπονται είναι οι εξής:
 
∆ιοικητικές κυρώσεις:
 
• Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 µέρες.
 
• Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήµατος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.
 
• Χρηµατικό πρόστιµο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, µε πράξη της Αστυνοµικής
Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
 
Ποινικές κυρώσεις:
 
• Φυλάκιση από 2 µήνες µέχρι 1 χρόνο και χρηµατική ποινή µέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εµπλοκής σε ατύχηµα.
 
Πριν από την επιβολή του προστίµου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει του οποίου θα τον καλεί να ασφαλιστεί µέσα σε 8 µέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου δε συµµορφωθεί, ο νόµος προβλέπει την επιβολή νέου προστίµου 500 ευρώ σε συνδυασµό µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 .