ΠΝΑΙ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΝΑΙ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. με
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης
zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με :
- το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,
- το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων,
των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
- τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ
1682/τ.Β/04-05-2020),
- τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 1ου πρακτικού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της διεξαγωγής του
συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια των χημικών πρόσθετων για την παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου στην
προχλωρίωση της ΕΕΝ Ρόδου και μίσθωση της μονάδας παραγωγής του τελικού
προϊόντος».
2. Έγκριση 2 ου πρακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Δωδεκανήσου».
 
2
 
3. Έγκριση 2 ου πρακτικού (2 ο στάδιο - κατακύρωσης σύμβασης) του έργου: «Συντήρηση
κτιρίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2019».
4. Τροποποίηση σύμβασης και έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου:
«Κατεπείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Ρόδου
αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας
Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου Δήμου Ρόδου».
5. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος - Άγιος
Παντελεήμονας».
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.)
του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας».
7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου Νισύρου 2018» της ΠΝΑΙ.
8.  Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός
και κλάδευση δέντρων επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καλύμνου».
9. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση -
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Θήρας (2021- 2023)».
10. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης του έργου:
«Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κιμώλου (2019)».
11. Έγκριση 1 ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)
διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού οικισμού Υστερνίων».
12. Έγκριση 3 ου πρακτικού δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση λυόμενης
μεταλλικής κερκίδας με κιγκλιδώματα ασφαλείας, διάδρομο και κλίμακες πρόσβασης στο
γήπεδο Καμινίων στη Σύρο».
13. Έγκριση 2 ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες
στο οδικό δίκτυο ν. Θήρας (2019)».
14. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Καθαριότητα γραφείων και
χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακώς Ενοτήτων Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας /
Κύθνου – Μήλου – Νάξου – Πάρου και Τήνου.
 15. Έγκριση 1 ου και 2 ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης
και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν. Κυκλάδων».
16. Έγκριση πρακτικού (στάδιο Δικαιολογητικών – Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών)
για την «Προμήθεια Τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες βάσει της ΠΝΠ
68/20.03.2020».
17. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
18. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 
3
 
19. Δικαστικές υποθέσεις, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
20. Δικαστικές υποθέσεις, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
21. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις
αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
22. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
23. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
 
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής κοινωνικής
δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης (εφαρμογή zoom). Με την ηλεκτρονική αποστολή
της πρόσκλησης θα επισυναφθεί και έγγραφο οδηγιών σχετικά με την ανωτέρω εφαρμογή.