Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) υπαλλήλων στον Παιδικό Σταθμό Άνω Μεράς , δύο (2) στον Παιδικό Σταθμό Ομβροδέκτη και δύο (2) στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, συνόλου έξι (6) ατόμων προχωρά ο «ΠΑΚΟ Γεώργιος Αξιώτης» η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για 4 μήνες, μέχρι και τις 13/09/2020 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού, με στόχο την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών και κυρίως των παιδιών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
 
Και συγκεκριμένα:
 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως . Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.
 
β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες ( άρθρο 6).
 
4. Αποδεικτικά για τον χρόνο ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και του γονέα, ένσημα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία στον κλάδο καθαριότητας και πιστοποιητικό αναπηρίας του/της συζύγου ή του τέκνου.
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο της υπηρεσίας μας που βρίσκεται στην περιοχή, Αργύραινα Μυκόνου, υπόψη κ. Τάσση Κω/νας (τηλ. επικοινωνίας: 22890 28636) .
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (6) ημέρες (ημερολογιακές), από 04.06.2020 δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου στις 15.00.