Πώς ενισχύεται η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και η ψηφιακή διακυβέρνηση με το νέο σχέδιο νόμου

Πώς ενισχύεται η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και η ψηφιακή διακυβέρνηση με το νέο σχέδιο νόμου

 

 

 

Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, απλουστεύεται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, πριν από την καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων.
 
Είναι ορισμένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου «“ Επιτάχυνση και Απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που στόχο έχει την προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό, την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσα από την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη θέσπιση διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τι ακριβώς προβλέπεται στο σχέδιο νόμου:
 
 
 
1.        Για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα
 
·                     Επανακαθορισμός των ελάχιστων ποσών των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ως εξής:
 
·    Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία: 100.000 €
 
·    Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία μικρού μήκους: 80.000 € (εισάγεται για πρώτη φορά ρύθμιση για ταινίες μικρού μήκους)
 
·    Επεισόδιο ή κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 30.000 € /επεισόδιο, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 20.000 € /επεισόδιο (σήμερα: 30.000 € /επεισόδιο)
 
·    Τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 100.000 € για το σύνολο των τμημάτων, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 60.000 € για το σύνολο των τμημάτων (σήμερα: 100.000 € )
 
·    Ψηφιακά Παιχνίδια: 30.000 € (από 60.000 € ).
 
Σημειώνεται ότι υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης όλα τα έργα με δυνατότητα διανομής σε πολλές πλατφόρμες (π.χ. web tv, Netflix, social media κλπ).
 
·                     Αύξηση ποσού επιχορήγησης: Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής για όλα τα οπτικοακουστικά έργα που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του νόμου.
 
·                     Δικαιούχοι ενίσχυσης: Προστίθενται στους δικαιούχους ενίσχυσης τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες καθώς και η ΕΡΤ, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος δικαιούχων.
 
·                     Απλούστευση διαδικασίας: Εισάγονται ρυθμίσεις για την απλούστευση της αίτησης υπαγωγής σχετικά με την προθεσμία υποβολής αυτής σε δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου (από 60 ημέρες) και με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αλλά και ρυθμίσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς ρυθμίζεται ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου να γίνεται από το ίδιο όργανο και να μην επιστρέφει στην Επιτροπή που αξιολόγησης όπως ισχύει έως σήμερα.
 
·                     Προσωρινή βεβαίωση: O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον ΕΚΟΜΕ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για την συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Με την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής βεβαίωσης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου στη λειτουργία και τις συναλλαγές του και παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων.
 
·                     Δημοσίευση στον δικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: Απλουστεύεται η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων υπαγωγής. Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ και αρκεί πλέον μόνο η δημοσίευση στον δικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
·                     Φορολογικά κίνητρα: Παρέχονται φορολογικά κίνητρα έκπτωσης φόρου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και με την διασυνοριακή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων γίνεται σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.
 
 
2.        Για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης
 
·    ·         Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
Ύστερα από την έκτακτη θέσπιση της άυλης συνταγογράφησης με το τριακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας της άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί παραγωγικά η ΗΔΙΚΑ, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος ο περιορισμός - κατά το δυνατόν - της άμεσης επαφής ιατρού και ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται, προς διευκόλυνση των ασθενών.
 
·    ·         Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
 
Αλλάζει η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών για τις θεραπείες ειδικής αγωγής των παιδιών και των εφήβων. Εφεξής, όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής και μέσω των ΚΕΠ, για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις σχετικές συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ.
 
 
 
3.        Ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης
 
 
 
·         Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: Σύσταση οργανικής μονάδας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αποκλειστική αρμοδιότητα την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης τους κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω της διάθεσης υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
 
·         Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών: Αναβάθμιση και ενίσχυση του μητρώου που συστήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4623/2019. Αποτελεί την κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, αποκλειστικά μέσω της οποίας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα επαλήθευσης των αριθμών κινητών τηλεφώνων, που καταχωρούν οι πολίτες, από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τα πιστωτικά ιδρύματα.