Αποκλειστικά μέσω «ebabys» οι Δηλώσεις Γέννησης (Εγκύκλιος)

Αποκλειστικά μέσω «ebabys» οι Δηλώσεις Γέννησης (Εγκύκλιος)

 

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών, αναφορικά με την “έναρξη καθολικής εφαρμογής της ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης”.
 
Ως γνωστόν, με το αρ.13 του ν.4659/2020 και την αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490 (ΦΕΒ Β΄404) ΚΥΑ , θεσμοθετήθηκε η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης και προβλέφθηκε η δημιουργία σχετικής εφαρμογής υποσυστήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών.
 
Επίσης, με την παρ.11 του αρ.13 του ίδιου νόμου, εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι την 10η Μαΐου 2020, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων όφειλαννα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης γέννησης.
 
Με την Εγκύκλιο, καλούνται όλα τα μαιευτήρια/κλινικές, δημόσια/ες και ιδιωτικά/ες, από την 11η Μαίου και εφεξής να καταχωρούν τις δηλώσεις γέννησης αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ebabys.
 
Όσοι εξ΄ αυτών δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ολοκληρώσει τις αναγκαίες ενέργειες, παρά τα οριζόμενα στη σχετική ΚΥΑ, και δεν κάνουν μέχρι σήμερα χρήση της πλατφόρμας, να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των δηλώσεων γέννησης.
 
Κατά την καταχώριση εκάστης δήλωσης, οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίζουν μόνο τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα και κανένα άλλο δικαιολογητικό.
 
 
 
Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης αποτελεί σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία απλούστευσης, καθώς περιλαμβάνει την κατάργηση πλήθους διαδικασιώνκαι κατά συνέπεια επισκέψεων των ενδιαφερομένων σε επιμέρους Δημόσιες Υπηρεσίες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα του πολίτη.
 
Κατ΄ ουσία πλήθος διαδικασιών έχει προβλεφθεί να ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής (Υπηρεσία μιας Στάσης), εντός του χώρου, όπου γεννήθηκε το κάθε παιδί.Και τούτο επειδή, ακολούθως, με την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό μέσω του συστήματος απόδοσης ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ενώ επίσης, ενεργοποιείται δυνατότητα αίτησης επιδόματος γέννησης.
 
Το Υπουργείο, για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την εν λόγω απλουστευτική δράση, εφιστά την προσοχή στην πιστή εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης δηλώσεων γέννησης, μέσω της πλατφόρμας ebabys, προκειμένου να περιοριστεί η επίσκεψη του γονέα για το γεγονός της γέννησης τέκνου του στο μαιευτήριο και μόνο. Εν μέσω λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, αλλά και της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης να διεκπεραιώνουν οι πολίτες τις υποθέσεις τους και να συναλλάσσονται με τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και όχι μόνο, εξ αποστάσεως και κάνοντας χρήση ΤΠΕ, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο στόχος της επικοινωνίας, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, κρίθηκε λοιπόν επιβεβλημένη η καθολική εφαρμογήτης νέας διαδικασίας, για την αποφυγή συγχρωτισμού των γονέων στα Ληξιαρχεία των Δήμωνκαι στις λοιπές Υπηρεσίες.
 
Αναλυτικότερα, δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ