Παράταση προθεσμίας για την απόσυρση οχημάτων των τουριστικών γραφείων

Παράταση προθεσμίας για την απόσυρση οχημάτων των τουριστικών γραφείων

 

 

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των οχημάτων των τουριστικών γραφείων, όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία FedHATTA βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. Α 24937/1323/28.04.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19.
 
Το ίδιο ισχύει και για τα λεωφορεία αστικού, ημιαστικού και υπεραστικού τύπου, που παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, και για τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, όπως
 
Συγκεκριμένα:
 
1) Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.
 
Συνεπώς, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που θα αποσύρονταν από την κυκλοφορία μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αποσυρθούν στις 31.12.2020.
 
2) Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της παρ. 3 του αρ. 4 της υπ’ αριθ. 22212/2008 (Β’ 2267) κυα, όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. Συνεπώς, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου που θα αποσύρονταν από την κυκλοφορία μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αποσυρθούν στις 31.12.2020.
 
3) Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς της υποπερ. γ΄ της περιπτ. 3 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό.
 
Συνεπώς, τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό που θα αποσύρονταν από την κυκλοφορία μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αποσυρθούν στις 31.12.2020.
 
Έως την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στις άδειες κυκλοφορίας τα νέα όρια ηλικίας για την απόσυρση των οχημάτων.
 
Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι τις 31.8.2020 η ισχύς της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).Επομένως, μέχρι τις 31.8.2020 μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 711/1977 (Α’ 284), μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεώτερης.
 
Τέλος, όταν λήξουν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), πρέπει στα προαναφερόμενα οχήματα να διενεργηθεί αρχικός περιοδικός τεχνικός έλεγχος προκειμένου να εφοδιαστούν με νέο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ σύμφωνα με τα παραπάνω.
tornosnews.gr