Αναπτυξιακή Τράπεζα: Στήριξη όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Στήριξη όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα

 

 

 

Επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να στηρίξει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα στην επανεκκίνησης της μετά την άρση των μέτρων για τον κορονοϊό.
 
Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αίρεται ο περιορισμός στήριξης μόνο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς η κρίση πλήττει το σύνολο της οικονομίας με αποτέλεσμα να χρειάζονται στήριξη και οι επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης και προωθείται η απόσπαση προσωπικού για να στελεχωθεί το ταχύτερο η τράπεζα.
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία ο στόχος είναι ότι με τη συμβολή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, θα αναλάβει άμεσα τη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής κοινότητας και την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας.
 
Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα να σωρεύονται οι ενισχύσεις στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων του 2016, του 2011 και 2004 με ενισχύσεις που προβλέπονται σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και κατάλληλες προκειμένου να αξιοποιούνται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στην απαραίτητη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης της πανδημίας.
  
 Σύμφωνα με την τροπολογία: 
 
·      Αίρεται ο περιορισμός σχετικά με το ποσοστό του προσωπικού που δύναται να αποσπαστεί από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητες αρχές στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στις άμεσες θυγατρικές της (σήμερα δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του συνολικού προσωπικού της εν λόγω εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της).
·      Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας της στηρίζοντας εφεξής το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αντί αποκλειστικά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό της ΕΕ.
·      Παρατείνεται για δύο μήνες από την ημερομηνία λήξης της, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα μέχρι 4 μηνών, ακόμη η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών. Η ανωτέρω θητεία έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25 Φεβρουαρίου ΠΝΠ και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως ‪την 30η Ιουνίου‬ λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
·      Επίσης ορίζεται ότι η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπό εκκαθάριση Αστικών Εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στα οικεία Επιμελητήρια ή την ΚΕΕ σε προσωποπαγείς θέσεις λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη μισθολογική όσο και για τη βαθμολογική του κατάταξη.
·      Παρέχεται, σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, η δυνατότητα αύξηση με υπουργική απόφαση από τεκμηριωμένο αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 7,5% αντί 5% επί των ετήσιων τακτικών εσόδων, του συνολικού ποσού που το οικείο Επιμελητήριο μπορεί να διαθέτει ετησίως για επιχορηγήσεις με σκοπό αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.
·      Επιτρέπεται εφεξής η υπαγωγή σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δυνάμη του ν. 4399/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση των ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος με τις ενισχύσεις άλλων καθεστώτων, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης, που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό στους Κανονισμούς ήσσονος σημασίας ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Ανάλογη εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων προβλέπεται και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και του 2011.
ΑΠΕ - ΜΠΕ