Κριτήρια και Μοριοδότηση για τις 36.500 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Κριτήρια και Μοριοδότηση για τις 36.500 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

 

 

«Τον Μάιο θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις», μεταξύ άλλων, για το «Κοινωφελές Πρόγραμμα 36.500 θέσεων για ανέργους διάρκειας 8 μηνών σε Δήμους και Περιφέρειες, με 100% επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (βασικός μισθός) και πριμοδότηση για τους μακροχρόνια ανέργους και ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας».
 
Αυτό επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την 21η Απριλίου.
 
 
Όπως έχετε διαβάσει στον AIRETO , ήδη δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση και αναμένεται άμεσα η έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ώστε να ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
 
Υπογραμμίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα  καταταχθούνσε Πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
 
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
 
γ) αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
 
δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
 
Α) Ατομικό 0 - 3.500 ευρώ
 
Τριάντα (30) μόρια
 
Β) Οικογενειακό 0 - 7.000 ευρώ
 
 
 
Α) Ατομικό 3.501 - 5.000 ευρώ
 
Είκοσι πέντε (25) μόρια
 
ΒΒ) Οικογενειακό 7.001 - 10.000 ευρώ
 
 
 
Α) Ατομικό 5.001 - 8.000 ευρώ
 
Είκοσι (20) μόρια
 
Β) Οικογενειακό 10.001 - 16.000 ευρώ
 
 
 
Α) Ατομικό 8.001 - 12.000 ευρώ
 
Δέκα (10) μόρια
 
Β) Οικογενειακό 16.001 - 26.000 ευρώ
 
 
 
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ
 
Μηδέν (0) μόρια
 
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ
 
 
 
ε) ηλικία
 
18 έως 29 ετών
 
Δεκαπέντε (15) μόρια
 
30 έως 44 ετών
 
Είκοσι πέντε (25) μόρια
 
45 έως 54 ετών
 
Τριάντα πέντε (35) μόρια
 
55 ετών και άνω
 
Σαράντα πέντε (45) μόρια
 
 
 
στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
 
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
 
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: σαράντα (40) μόρια και
 
θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.
 
Σημειώνεται ότι:
 
- Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων (γ) και (ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.
 
- Όταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 2.α( = άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.
 
- Όταν και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες:
 
2.γ ( = μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ),
 
2.ε (=άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ),
 
2.στ( = εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ) και
 
2.ζ ( = άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ),
 
ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.
 
-  Εάν οι άνεργοι της κατηγορίας 2.δ ( = άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα), πτυχιούχοι ΠΕ ή TE, δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 2.α, 2.β ( = άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς), 2.γ, 2.ε, 2.στ και 2.ζ.