124.000, εν μέσω πανδημίας, στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για συμβουλευτικές υπηρεσίες

124.000, εν μέσω πανδημίας, στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

 

 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου.
Το Υπουργείο Εσωτερικώνπροκειμένου “να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες σχετικά με σοβαρά θέματα στρατηγικού προσανατολισμού που απασχολούν τους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, προέβη στην ανάθεση παροχής των σχετικώνσυμβουλευτικών υπηρεσιών”.
 
Το συνολικό κόστος του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΣ σε δύο δόσεις.
 
Ήδη με την αριθμ.22456/8.4.2020 Απόφαση  της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ, εγκρίθηκεη “δέσμευση πίστωσης για ποσό εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣ ειδικός φορέας 1007 206, ΑΛΕ 2420989001, οικ. έτους 2020, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΕΣ και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ με σκοπό την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών σχετικά με σοβαρά θέματα στρατηγικού προσανατολισμού που απασχολούν τους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.”
 
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης από την EETAAA.E., όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υποστήριξη του ΥΠΕΣ και αφορά:
 
- “ τον σχεδιασμό μελετών (δεν περιλαμβάνεται η υλοποίησή τους) και ερευνητικών προγραμμάτων για την άντληση insights (πληροφόρηση σε βάθος) για σοβαρά θέματα αναφορικά με τον εντοπισμό Ευκαιριών ή Απειλών για τους Δήμους και γενικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
- την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό άριστωντρόπωνδιασύνδεσης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 
- την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τον σχεδιασμό της στρατηγικής των πολιτικών αποφάσεων της ΕΕΤΑΑ σχετικά με την ανταπόκριση της στις ανάγκες της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 
- την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως η ΕΕΤΑΑ, οι Δήμοι και άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την επαύξηση της κατανόησης των δράσεων της ΕΕΤΑΑ ή/και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους πολίτες ώστε να επαυξάνεται η διάθεση διάδρασης / συνεργατικότητας αυτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
- την συστηματική παροχή πληροφόρησης για τις αντιλήψεις των πολιτών σε σχέση με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο διεθνές επίπεδο, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσα από την μελέτη Luminous, που θα αποτελεί το ερμηνευτικό πλαίσιο αλλά και το υπόβαθρο για την βελτιστοποίηση της εκάστοτε επικοινωνιακήςκαι πολιτικής στρατηγικής που απαιτείται. “
 
Χρέη Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ΥΠΕΣ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε., εκτελεί “υπάλληλος του Γραφείου Υπουργού”, με αναπληρωτή του υπάλληλο του Υπουργείου “που θα οριστεί με Απόφασητου Υπουργού Εσωτερικών”.
 
Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της υπογραφείσας την 26η.3.2020Προγραμματικής Σύμβασης των 100.000,00 ευρώπλέον ΦΠΑ,ΕΔΩ