Διευκρινιστική ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τα νέα μέτρα - Πως θα λειτουργούν Υπηρεσίες, S/M, φούρνοι, delivery κ.α. - Τι ισχύει για τους αγρότες - Αναλυτικές οδηγίες για κάθε κλάδο

Διευκρινιστική ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τα νέα μέτρα - Πως θα λειτουργούν Υπηρεσίες, S/M, φούρνοι, delivery κ.α. - Τι ισχύει για τους αγρότες - Αναλυτικές οδηγίες για κάθε κλάδο

 

 

 

Μετά την ανακοίνωση των νέων περιοριστικών µέτρων και την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 08.00 µ.µ. έως και τις 08.00 π.µ. (ΦΕΚ Β’ 1179/06.04.2020) και µετά από επικοινωνία µε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά, ακολουθούν διευκρινιστικές αναλυτικές πληροφορίες από το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Μυκόνου. Συγκεκριµένα:

• ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: Θα λαµβάνεται υπόψη κατά τον αστυνοµικό έλεγχο το εύλογο χρονικό διάστηµα προ της 08:00 π.µ. ώρας που θα απαιτείται για την µετάβαση των υπαλλήλων στην εργασία τους καθώς και µετά τις 20:00 για την άφιξη στην οικία τους, πάντα µε την προβλεπόµενη βεβαίωση εργοδότη τύπου Α. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων να προσαρµόσουν αντίστοιχα το ωράριο λειτουργίας τους – εξυπηρέτησης κοινού, ώστε οι µετακινήσεις των υπαλλήλων και του αγοραστικού κοινού να πραγµατοποιείται εντός των επιτρεποµένων χρονικών ορίων (08:00-20:00).

• ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για πολίτες που επιθυµούν να µεταβούν για κτηνοτροφικές εργασίες (φροντίδα ζώων) και κατά τις ώρες που η κυκλοφορία επιτρέπεται (08:00-20:00), αυτοί θα συµπληρώνουν την απαιτούµενη Βεβαίωση Μετακίνησης Εργαζοµένου (ακόµη και όταν δεν πρόκειται για κατ’ επάγγελµα κτηνοτρόφους) την οποία θα υπογράφει ο αρµόδιος Aντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας κ. Αλέκος Κουκάς ή ο ∆ήµαρχος. Η βεβαίωση θα αναγράφει τον ακριβή χρόνο µετακίνησης και την τοποθεσία όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για τους αυτοαπασχολούµενους αγρότες.

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία τους, ως έχει καθοριστεί από προγενέστερες αποφάσεις.

• ΦΟΥΡΝΟΙ: Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η µετάβαση στην εργασία του εξειδικευµένου προσωπικού για την παραγωγή αρτοσκευασµάτων κατά τις ώρες που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, οι δε υπόλοιποι υπάλληλοι εξυπηρέτησης κοινού θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα (08:00) πάντα µε την προβλεπόµενη βεβαίωση εργοδότη τύπου Α.

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (TAKE AWAY–DELIVERY): Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων να προσαρµόσουν αντίστοιχα το ωράριο λειτουργίας τους – εξυπηρέτησης κοινού, ώστε οι µετακινήσεις των υπαλλήλων και του αγοραστικού κοινού να πραγµατοποιείται εντός των επιτρεποµένων χρονικών ορίων (08:00-20:00). Εξαιρείται αποκλειστικά η υπηρεσία διανοµής (delivery), η οποία θα πραγµατοποιείται µέχρι τις 23:00, πάντα µε την προβλεπόµενη βεβαίωση εργοδότη τύπου Α και µόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας διανοµής.

• ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Θα λαµβάνεται υπόψη κατά τον αστυνοµικό έλεγχο το εύλογο χρονικό διάστηµα προ της 08:00 ώρας που θα απαιτείται για την µετάβαση των υπαλλήλων στην εργασία τους πάντα µε την προβλεπόµενη βεβαίωση εργοδότη τύπου Α. Οι υπηρεσίες να προσαρµόσουν αντίστοιχα το ωράριο λειτουργίας τους – εξυπηρέτησης κοινού, ώστε οι µετακινήσεις των υπαλλήλων και του συναλλασσόµενου κοινού να πραγµατοποιείται εντός των επιτρεποµένων χρονικών ορίων (08:00-20:00).

• ΒΛΑΒΕΣ: Σε περιπτώσεις που πολίτης αντιµετωπίζει έκτακτη βλάβη στο χώρο που διαµένει και κρίνεται απολύτως αναγκαία η επισκευή της, δύναται να παρασχεθεί προφορική έγκριση για το απολύτως απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την επισκευή της βλάβης και µόνο κατόπιν συνεννόησης µε τον Aντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας κ. Αλέκο Κουκά ή τον ∆ήµαρχο και το Αστυνοµικό Τµήµα.

• ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Κατά την άφιξη – αναχώρηση πλοίων στον λιµένα Μυκόνου, θα επιτρέπεται η κυκλοφορία πολιτών και επαγγελµατιών οι οποίοι απαραίτητα κατά τον αστυνοµικό έλεγχο θα πρέπει να επιδεικνύουν, απόκοµµα εισιτηρίου ή παραστατικά φόρτωσης οχήµατος – εµπορευµάτων, καθώς και την απαιτούµενη βεβαίωση εργαζοµένου για τους υπαλλήλους µεταφορικών εταιρειών.

• ΤΑΞΙ: Θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η µετακίνησή τους, από και προς το λιµάνι Μυκόνου για την εξυπηρέτηση επιβατών σε δροµολόγια πλοίων, κατά τις ώρες απαγόρευσης. Ο επιβάτης θα πρέπει να κατέχει το σχετικό παραστατικό ταξιδίου.

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ: Θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η µετακίνησή του, κατά τις ώρες απαγόρευσης, φέροντας σχετική βεβαίωση εργαζοµένου (ηµερήσια) στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας και η τοποθεσία που µεταβαίνει.

• ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Η παροχή βοήθειας σε ηλικιωµένους, πραγµατοποιείται µε µέριµνα της κοινωνικής δοµής “∆ΙΧΤΥ ΑΓΑΠΗΣ”. Σε περιπτώσεις που η δοµή αυτή δεν θα µπορεί για έκτακτους λόγους να εξυπηρετήσει, θα ορίζεται ενδιαφερόµενος/υπεύθυνος για τα άτοµα που χρειάζονται βοήθεια, και θα απευθύνεται στον ∆ήµο, ο οποίος θα του παράσχει σχετική βεβαίωση από την κοινωνική δοµή “∆ΙΧΤΥ ΑΓΑΠΗΣ” (22890 28636), την οποία θα επιδεικνύει κατά τον τυχόν σχετικό έλεγχο και φυσικά µόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία.

• ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΕ Α∆ΕΣΠΟΤΑ: Ο ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να φροντίσει αδέσποτα ζώα, θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και µόνο κατά τις επιτρεπόµενες ώρες (08:00-20:00) κατόπιν σχετικής έγκρισης (22893 60117) και χορήγησης σχετικής βεβαίωσης από τον ∆ήµο Μυκόνου, ο οποίος και θα ενηµερώνει το Αστυνοµικό Τµήµα.

• ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Τονίζεται ότι ατοµική σωµατική άσκηση και περίπατος για ανάγκη κατοικίδιου ζώου επιτρέπεται αυστηρά για 15΄ και µόνο πλησίον της οικίας, ο δε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επιδεικνύει είτε το σχετικό sms είτε τη σχετική βεβαίωση από τα οποία θα προκύπτει το παραπάνω χρονικό διάστηµα (15΄) . Κατ’ εξαίρεση, οι επαγγελµατίες αθλητές, οι οποίοι θα φέρουν σχετική βεβαίωση, θα µπορούν να ασκηθούν πέρα των 15’.

• ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατεπείγουσα εργασία ή µετακίνηση απαιτείται έγγραφη βεβαίωση από τον Αντιδήµαρχο Ασφαλείας Καθηµερινότητας και Κοινωνικής Προστασίας κ. Μιχάλη Ζουγανέλη ή από το ∆ήµαρχο.

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Για περίπτωση πολύ σοβαρής, έκτακτης ανάγκης, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, το άτοµο που χρειάζεται βοήθεια ή οικείο του πρόσωπο θα επικοινωνεί µε το Αστυνοµικό Τµήµα (22890 22716) για την παροχή περαιτέρω κατευθύνσεων.

Άπαντες οι πολίτες παρακαλούνται όπως περιορίσουν στο ελάχιστο και στο απολύτως αναγκαίο τις εν γένει µετακινήσεις τους.

Για οποιαδήποτε απορία – διευκρίνιση - χορήγηση βεβαίωσης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Δήμο Μυκόνου στο 22893 60120 και στο email: grammateia@mykonos.gr.