Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

 

Στο πλαίσιο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 οι υγειονομικά υπεύθυνοι όλων των επιχειρήσεων Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος πρέπει να μεριμνούν διαρκών για την τήρηση των παρακάτω μέτρων :
 
 
 
o   Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 
 
 
o   Αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση (1 άτομο/10 τετραγωνικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός)
 
 
 
o   Ύπαρξη , σε ευκρινή θέση στις εισόδους και στις εξόδους των καταστημάτων φιάλης αλκοολούχου διαλύματος  (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών προς χρήση των πελατών
 
 
 
o   Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. τραπέζια, πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες  καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών
 
 
 
o   Σε περίπτωση που τα ταμεία δεν φέρουν προστατευτικό τζάμι μεταξύ πελάτη και ταμία ο πελάτης να απέχει την μέγιστη εφικτή απόσταση.
 
 
 
o   Κατά την διάρκεια παραμονής έμπροσθεν των ταμείων να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών
 
 
 
o   Αποφυγή χρήσης μετρητών κατά την συναλλαγή.
 
 
 
o   Σε επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφίμων , όπως πχ. ο χώρος κοπής τυριών κ.λ.π να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών
 
 
 
o   Ο υπάλληλος πίσω από τον χώρο κοπής να αφήνει πάνω στο διαχωριστικό , όπου υπάρχει η δυνατότητα, το προς πώληση προϊόν
 
 
 
o   Οι υπάλληλοι που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα κατά το άνοιγμα και την διαχείριση των εμπορευμάτων.
 
 
 
o   Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ατομικής υγιεινής από το προσωπικό.
 
 
 
o   Οι υπάλληλοι να φορούν γάντια και να πλένουν τα χέρια τους μετά την απόρριψη αυτών.
 
 
 
o   Ο χειρισμός των τροφίμων γίνεται πάντα με χρήση γαντιών και δεν αγγίζονται ταυτόχρονα άλλα  αντικείμενα όπως πχ χαρτονομίσματα
 
 
 
o   Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.
 
 
 
o   Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποίει πάντα γάντια τα οποία απορρίπτει σε κάδο απορριμμάτων με το πέρας της εργασίας του
 
 
 
o   Εάν κάποιο άτομο από το προσωπικό είναι άρρωστο πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον γιατρό εργασίας (όπου υπάρχει) και όπου δεν υπάρχει  τον προϊστάμενο του.
 
 
 
o   Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες.
 
 
 
o   Εφοδιασμός των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, με χειροπετσέτες  μιας χρήσης,( οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων)  και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη.
 
 
 
o   Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
 
 
 
o   Τήρηση  προγράμματος καθαρισμού- απολύμανσης της επιχείρησης.
 
 
 
o   Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α)
 
 
 
o   Για τους υπαίθριους χώρους αγορών (λαϊκές αγορές) να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων
 
·        Ειδικότερα στα αρτοποιία και σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες γίνεται πώληση άρτου     όλα  τα  προϊόντα  αρτοποιίας  που  διατίθενται  στο  καταναλωτικό  κοινό  να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα
 
·        τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να φορούν  στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης
 
·        Εκτός από τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού (covid-19) επιβάλλεται να τηρούνται από τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι γενικοί κανόνες υγιεινής , όπως αναφέρονται στην Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012),   σύμφωνα με τους οποίους :
 
·        Οι επιχειρήσεις να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως   καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών 
 
·        Να γίνεται εφαρμογή των   μεθόδων   καθαρισμού –  απολύμανσης   και   απεντόμωσης –             μυοκτονίας στην επιχείρηση.
 
 
 
·        Όλοι  οι  εργαζόμενοι  στις  επιχειρήσεις  Υγειονομικού  ενδιαφέροντος πρέπει να  είναι  εφοδιασμένοι   με πιστοποιητικό υγείας    και  να  τηρούν  τα  μέτρα προσωπικής υγιεινής.
 
·        Να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή.