Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης, Ορισμού Χρήστη (χειριστή) και Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία στοιχειώδους συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη νήσο Ρόδο».
 
2. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης, Ορισμού Πιστοποιημένου Χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού και Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».
 
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».
 
4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων - πρώην Δημοτικής ενότητας Καμείρου».
 
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου».
 
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας».
 
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας».
 
8. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μήλου (2019)».
 
9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Ανάφης (2019)».
 
10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την καταγραφή-χαρακτηρισμό άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της Σύρου.
 
11. Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης, διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα, πίνακες της διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 
12. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου. 
13. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.
14. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
15. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
16. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
17. Επικύρωση πρακτικών 3ης / 25-02-2020, συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.