150.000 € διαθέτει σε πρώτη φάση η Π.Ν.ΑΙ για την προμήθεια υλικών, για τη θωράκιση του κρατικού μηχανισμού

150.000 € διαθέτει σε πρώτη φάση η Π.Ν.ΑΙ για την προμήθεια υλικών, για τη θωράκιση του κρατικού μηχανισμού

 

 

Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, προκειμένου να εγκρίνει συνολική δαπάνη ύψους 150.000 € σε πρώτη φάση, για την προμήθεια υλικών, στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 
 
Συγκεκριμένα βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια διαγωνισμών σε τρία επίπεδα μέτρων, της προμήθειας υλικών, της απολύμανσης χώρων και της εκτύπωσης και διανομής του ενημερωτικού υλικού του ΕΟΔΥ, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Το ποσό που θα διατεθεί σε πρώτη φάση, ανέρχεται στο ποσό των 150.000 €. Η Οικονομική Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα 23 Μαρτίου, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση και να εγκρίνει πρόσθετες πιστώσεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 3α του Αρθρου 10 της  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020),  για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης  ανάγκης που έχει διαμορφωθεί,  οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατάστασης,  προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.