Εγκύκλιος από το υπουργείο Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση επενδύσεων

Εγκύκλιος από το υπουργείο Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση επενδύσεων

 

 

 

Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για τη μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης των επενδύσεων του νόμου 3908/2011, εκδόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης κια Επενδύσεων.
 
Με την εγκύκλιο και ειδικότερα στο πρώτο μέρος αυτής, παρέχονται οδηγίες και
ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σε θέματα ολοκλήρωσης και οριστικοποίησης του κόστους και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με στις
διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, όπως ισχύουν.
 
Θέματα όπως η ημερομηνία ολοκλήρωσης, η αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών κατά την ολοκλήρωση, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κ.α., αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλους στις φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και να ισχύσει η αρχή στις ισότητας στη δράση στις Διοίκησης, ώστε όμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο.
 
Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, παρατίθενται αναλυτικά
παραδείγματα για την ευχερή εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 136180/17.12.2018 (Β’ 5760/20-12-2018) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά, και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.
 
Ολόκληρη η εγκύκλιος, ΕΔΩ.
 
money-tourism.gr