Αντιδήμαρχος διοίκησης και ανάπτυξης η Ελένη Καλπουρτζή

Αντιδήμαρχος διοίκησης και ανάπτυξης η Ελένη Καλπουρτζή

 

 

 

Mε απόφασή του ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς όρισε σήμερα την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Ελένη Καλπουρτζή - Κουτσούκου του Αντωνίου ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί ένα έτος έως τις 21/12/2020 και μεταξύ άλλων της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 
Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα Τμήματα Διοικητικού και Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο. Ενεργεί όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα προσωπικού, μεταθέσεις, μετατάξεις, υπηρεσιακές μεταβολές, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, απολύσεις και εισηγείται αυτές στον Δήμαρχο.
 
Επίσης έχει την αρμοδιότητας της επεξεργασίας προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε σχεδιασμό, με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού.
 
Είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου.
 
Ενεργεί τις διαδικασίες σε ότι αφορά προσλήψεις όλου του προσωπικού του Δήμου, έχει την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου και έχει την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
 
Την ευθύνη και επιμέλεια για την ομαλή υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου».
 
Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας και ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.