Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ύψους 1.000.000€ για τα «έξυπνα» ρολόγια ύδρευσης στην Άνω Μερά

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ύψους 1.000.000€ για τα «έξυπνα» ρολόγια ύδρευσης στην Άνω Μερά

Η ΔΕΥΑ Μυκόνου προκήρυξε ανοιχτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ» με προϋπολογισμού 999.068,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
Στις 06 Δεκεμβρίου η ΔΕΥΑ Μυκόνου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση που αφορά στο πολύ σημαντικό έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Άνω Μεράς Μυκόνου. 
 
Ουσιαστικά πρόκειται για «έξυπνα» ρολόγια ύδρευσης, τα οποία εντοπίζουν τυχόν διαρροές, λόγω βλάβης ή κλοπής και ειδοποιούν την υπηρεσία. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ειδοποιούν την υπηρεσία, εάν κάποιο ρολόι τεθεί εκτός λειτουργίας, για οποιοδήποτε λόγο.
 
Το πολύ σημαντικό αυτό έργο για το νησί μας εντάχθηκε με επιτυχία, με την με αρ. πρωτ. 41516/30.05.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΣΨ465ΧΘ7-ΗΣΜ), μετά από συντονισμένη συνεργασία του Δήμου Μυκόνου, της παρούσας και προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΥΑΜ με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ στις αρχές του 2019 στην πρόσκληση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», λαμβάνοντας πλήρη χρηματοδότηση με κύριο έργου τη ΔΕΥΑΜ.
 
 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 
 
• Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης (δεξαμενές, αφαλατώσεις και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. 
• Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Δ.Π.) σε επιλεγμένα σημεία του υφιστάμενου δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), πιεζοθραυστικών δικλείδων με εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό οδήγησης, μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. 
 
• Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε επιλεγμένες θέσεις των απολήξεων του δικτύου ύδρευσης με χρήση μετρητών κατανάλωσης, καταγραφικών κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και παρελκόμενο εξοπλισμό. 
 
• Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνει Φορητές διατάξεις λήψης ενδείξεων κατανάλωσης, Ακουστικό γαιόφωνο, Ψηφιακό συσχετιστή, Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ.
 
Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.
 
 
Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και 
 
Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:
 
«Οι επιτυχίες που σημειώθηκαν από την παρούσα Δημοτική Αρχή ως προς τις επιχορηγήσεις που διεκδικήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος» ξεκινούν να υλοποιούνται. 
 
Το πολύ μεγάλο και ύψιστης σημασίας έργο όπως αυτό της εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Άνω Μεράς, είναι ένα έργο απαραίτητο προκειμένου, να διαχειριστούμε ορθότερα το πολύτιμο αγαθό του νερού, να εντοπίζονται άμεσα και χωρίς χρονοκαθυστέρηση οι διαρροές  και να παταχθεί για πάντα το φαινόμενο της υδροκλοπής.
  
Βάζουμε σταθερές βάσεις για τη Μύκονο του μέλλοντος.»