Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς η Ελένη Κοντιζά

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς η Ελένη Κοντιζά

O Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ελένη Κοντιζά του Νικολάου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με θητεία που διαρκεί έως 06-11-2021, την εποπτεία και το συντονισμό των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και δραστηριοτήτων και δράσεων της νέας γενιάς στο νησί της Μυκόνου με την παρακολούθηση, καταγραφή και εκπόνηση εισηγήσεων προς τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα του Δήμου και τους φορείς του νησιού που έχουν ως σκοπό την πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων στήριξης των νέων κατά την εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους διαδρομή. Επιπλέον, για το Δήμο Μυκόνου της ανατίθεται η εποπτεία, η μέριμνα και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων και ειδικότερα της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
1. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 
2. Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτά. 
 
 
3. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
4. Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 
5. Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 
6. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της συνδιοργάνωσης αθλητικών αγώνων και 
εκδηλώσεων με αθλητικούς φορείς.
 
7. Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου 
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
8. Την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων, συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων για τα παιδιά και τους νέους. 
 
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες 
αρμοδιότητες.
 
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή εγγράφων του Δήμου Μυκόνου που σχετίζονται με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες. 
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων και σε μια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.